Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– GOPS / Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się zasiłek rodzinny;
 2. skrócony opis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 4. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 5. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
 6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 7. a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym 2011, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 8. b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez niektóre osoby fizyczne,
 9. c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu,
 10. d) zaświadczenie właściwego organy gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 11. e) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji  Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej,
 12. f) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 13. g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 14. h) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść  ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasadzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, alimentów także o wysokości wyegzekwowania alimentów,
 15. i) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 16. j) w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 17. k) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,
 18. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 19. kopię aktów zgonów rodziców lub kopię opisów wyroków zasadzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
 20. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w atr. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach ( Dz. U. Nr 128, poz 1175, z późn. zm.³), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem  w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy,
 21. kopię odpisu prawomocnego wyroku sadu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 22. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 23. odpis wyroku oddalającego przywództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
 24. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

 
W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają  potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione wyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 3. zaświadczenie organu emerytalno- rentowego stwierdzające , że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

 
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

 
Osoba ubiegająca się o przyznanie  prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie,
 2. zaświadczenie szkoły,
 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

 
Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wyznacza się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

 
Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
 2. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów,
 3. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

 
Postępowanie w sprawie o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscy pobytu.
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do  przyznania prawa do świadczeń rodzinnych udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która wydała dokument.
W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku podmiot realizujący wzywa pisemnie osobę ubiegająca się o świadczenia rodzinne do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni do dnia otrzymania wezwania. Niestosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia rodzinne przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.
W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składająca wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia rodzinne przysługują począwszy od miesiąc, w którym wniosek został złożony.
Świadczenia rodzinne, do których zostało ustalone prawo, wypłaca się łącznie, w tym samym terminie.
W przypadku gdy podmiot realizujący świadczenia rodzinne poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia rodzinnego co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą świadczenia rodzinne o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
W przypadku gdy w stosunku do osoby deklarującej samotne wychowanie dziecka, otrzymującej lub ubiegającej się o świadczenie rodzinne, wystąpią wątpliwości dotyczące samotnego wychowywania dziecka, organ właściwy może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, albo którego celem jest wyjaśnienie sytuacji rodziny.
W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód członka rodziny pomniejsza się o: podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.
W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochód poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, dokumentuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
W przypadku gdy małżonek osoby otrzymującej lub ubiegającej się o świadczenia rodzinne zaginął, osoba składająca wniosek o świadczenia rodzinne do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców właściwej instytucji.
Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się tego małżonka.
Podmiot realizujący świadczenia rodzinne występuje raz na kwartał do właściwej jednostki Policji albo właściwej instytucji w celu uzyskania informacji o zaginionym małżonku.
W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokości utraconego dochodu.
W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę  do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu.
W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, opiekunom faktycznym dziecka bądź osobie uczącej się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł, w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 764,00 zł.
 
Dochód z 1ha przeliczeniowego wynosi 164,58 zł miesięcznie.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięczne:

 1.  95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 124,00zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 3. 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

 
Wysokość dodatków z tytułu:

 1. urodzenia dziecka – 1000 zł,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400zł,
 3. samotnego wychowywania dziecka – 193,00zł,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00zł,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90,00zł (do 5 roku życia), 110,00zł (powyżej 5 roku życia),
 6. rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00zł,
 7. podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (szkoła średnia) – 113 zł i dojazdu do szkoły (średniej)  – 69,00zł.

 
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi – 184,42 zł,
specjalnego zasiłku opiekuńczego   – 620,00zł

świadczenia pielęgnacyjnego – 1 477,00 zł.
świadczenia rodzicielskiego – 1 000,00 zł.
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka  w wysokości 1000zł przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostała pod opieką medyczną od 12 tygodnia ciąży do porodu.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne  na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
 6. drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 7. ojciec dziecka jest nieznany,
 8. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 9. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 114),
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
obywatelom polskim,
cudzoziemcom:
do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje zgodnie z art. 17c ust. 1 ustawy:
matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem art.17c ust. 2 ustawy;
opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka zgodnie z art. 17c ust. 2 ustawy w przypadku:
skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
śmierci matki dziecka;
porzucenia dziecka przez matkę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci (art. 17c ust. 3 ustawy).
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
porodu – w przypadku matki lub ojca dziecka;
objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej;
przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby przysposabiającej dziecko (art. 17c ust. 4 ustawy).
W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 17c ust. 6 ustawy).
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka (art. 17c ust. 8 ustawy).
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko;
jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 17c ust. 9 ustawy).
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
świadczenia rodzicielskiego lub świadczenia pielęgnacyjnego, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną (art. 27 ust. 5 ustawy).
Wymagane dokumenty:  
oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dokument  urzędowy potwierdzający wiek dziecka
zaświadczenie z ZUS/KRUS/MSW obojga rodziców potwierdzające pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
zaświadczenie wnioskodawcy o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz o prawie do zasiłku dla bezrobotnych.

Back to top