Sesje Rady Gminy on-line

II sesja  Rady Gminy Strzelce odbędzie się

dnia 3 grudnia 2018 roku o godz. 13:00.

Transmisja pod linkiem:

  https://www.youtube.com/channel /UCKO9fCGcA8c4BjazpM4vF5w?disable_polymer=true

 

 

Strzelce, dnia   23.05.2019 r.

Znak Sprawy: OR.0002.6.2019

 

ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 9 Statutu Gminy Strzelce zwołuję  VI sesję Rady Gminy Strzelce w dniu      30.05.2019 r. (tj. czwartek ) godz.  11.00   sala konferencyjna Urzędu Gminy.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. a) ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Strzelce oraz zasad ich używania;
 7. b) ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Strzelce oraz zasad i trybu nadawania i noszenia;
 8. c) regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
  zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce;
 9. d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
 10. e) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelce;
 11. f) ustalenia diet dla sołtysów Gminy Strzelce;
 12. g) zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 13. h) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
 14. i) wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.;
 15. j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2022.
 16. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 17. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie

międzysesyjnym.

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.