Projekt „Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach

 

 

 

Projekt

„Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Celem projektu „Nie tylko dla orłów” – kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach Nr RPLD-11.01.02-IZ.00-10-001/18 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji w SP w Strzelcach do końca czerwca 2020r. poprzez wdrożenie 1 kompleksowego programu edukacyjno-rozwojowego (stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane problemy/potrzeby szkoły).

 

 Planowane efekty projektu:

  • nabycie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez co najmniej 96 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze i rozwijające m.in.: z matematyki i przedmiotów przyrodniczych i języków obcych, warsztaty przedsiębiorczości) oraz wykorzystujące eksperymenty lub sprzęt TIK;
  • nadanie/wzmocnienie kompetencji kadr szkoły – min. 23 nauczycieli (w tym co najmniej 18 kobiet) poprzez szkolenia/kursy korespondujące z potrzebami uczniów w zakresie nowoczesnej edukacji, m.in.: kształtowania kompetencji kluczowych, przedsiębiorczości, TIK;
  • podniesienie efektów rewalidacyjnych poprzez wsparcie indywidualizacji uczniów SPEDU (15 os.), dzięki zastosowaniu terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doposażeniu szkoły w narzędzia i pomoce specjalistyczne oraz wsparcie kompetencji nauczycieli (4os.) w zakresie indywidualizacji;
  • doposażenie szkoły w sprzęt TIK i sprzęt do wdrażania metody eksperymentu.

 

Wartość projektu: 600 127,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 510 108, 58 zł