Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

gk_deklaracja_nr_xv.90.2016_z_dnia_27_kwietnia2016r.

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017.

Harmonogram  wywozu odpadów- Gmina Strzelce – 2018 rok

Harmonogram_wywozu_odpadów_-_2017_rok


Informacja o osiągniętych przez Gminę Strzelce poziomach recyklingu.

Informacja  o osiągniętych przez Gminę Strzelce poziomach recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. 2016, poz.250 ) Urząd Gminy Strzelce na podstawie danych za 2016 rok uzyskanych od przedsiębiorców  odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych informuje, że:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ( wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia tych odpadów ) wyniósł 28,44 %

 

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ( wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych )  wyniósł 23,71 %

 

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
    z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych )  wyniósł 100 %

Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.


Oznaczenie siedziby i adresu podmiotu oraz miejsca zagospodarowania odpadów zmieszanych.

Urząd Gminy Strzelce informuje, że na terenie Gminy Strzelce podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest:

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o.

(dawniej Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko – Serwis  Spółka z o.o.),

ul. Łąkoszyńska 127,99-300 Kutno

Tel.  (24) 254-29-86 (Biuro Obsługi Klienta)

          (24) 254-29-87  (Logistyka)

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku.