GOK / Historia i działalność

W kształtowaniu życia kulturalnego oraz rozwijania aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze istotną rolę pełnią instytucje i placówki upowszechniania kultury, wspomagane przez społeczny ruch kulturalny.

W celu merytorycznej koordynacji działalności kulturalnej na terenie gminy Strzelce, Uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dniem 1 stycznia 1978 roku powołano Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, jako placówkę integrującą działalność wszystkich jednostek kulturalno-oświatowych na terenie gminy.

Zgodnie z nadanym statutem, Gminnemu Ośrodkowi Kultury podporządkowano: Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filiami oraz kluby „Ruch” (Długołęka, Klonowiec, Niedrzew) i Klub Rolnika w Przyzorzu. Nadzór merytoryczny nad działalnością GOK spoczywał na Wojewódzkim Domu Kultury w Płocku.

Dyrektorem GOK w Strzelcach został Zdzisław Wojtera.

Pierwsze lata funkcjonowania ośrodka to głównie doskonalenie i rozwój istniejących placówek kulturalno-oświatowych na terenie gminy, ich modernizacja, dążenie do należytego wyposażenia oraz organizacja wokół nich ruchu społeczno-kulturalnego.

Podstawowym celem ośrodka było zapewnienie społeczności wiejskiej, szczególnie dzieciom i młodzieży szerokiego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu. W tym okresie nawiązała się współpraca ze szkołami na terenie gminy, która zaowocowała organizacją uroczystości dla społeczeństwa lokalnego.

Ważne miejsce w działalności placówki zajmowała i nadal zajmuje współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach.

W latach 1980-1988 stanowisko dyrektora GOK w Strzelcach zajmowała Pani Henryka Pawlina-Bielecka,która była kontynuatorką inicjatyw rozpoczętych przez swego poprzednika.

Od 1988 roku do chwili obecnej dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Marek Syska.

Nadrzędnym celem ośrodka kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej, na podstawie własnego i społecznie akceptowanego planu.

Do podstawowych zadań placówki należą w szczególności:

– organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

– organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

– współdziałanie z innymi placówkami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

– koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie imprez kulturalnych,

– nadzorowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,

– stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Pod patronatem ośrodka rozwija się amatorski ruch artystyczny, reprezentowany przez zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, grupy taneczne dzieci młodszych i starszych, grupę wokalną „Fama” oraz formację tańca break-dance „Antygrawitator”.