GOPS / Akty prawne

AKTY PRAWNE

 

 1. Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.)
 2. Ustawa z 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1518 ze zm.)
 3. Ustawa z 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 489)
 4. Ustawa z 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195)

 

Pozostałe akty prawne

 1. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.11.2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015r., poz. 2284)
 2. Ustawa z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1793)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r., poz. 755)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.07.2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 1058)
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 08.12.2015r. w sprawie sposobu, ustalania dochodu oraz wzorów wniosków zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego(Dz.U. z 2015r., poz. 2229)
 6. Ustawa z 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487)
 7. Ustawa z 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 783).