GOPS / Statut i regulamin

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/92/04 Rady Gminy Strzelce z dnia 28 kwietnia 2004 r.

 

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach

 

Część I

Postanowienia ogólne

§1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1) Uchwały Nr 33/X/90 Gminnej Rady Narodowej w Strzelcach z dnia 9 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach;

Niniejszego Statutu;

Przepisów  ustawy  z dnia  12 marca  2004 r. o  pomocy  społecznej,  ustawy  z  dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 22 marca 1990 r.  o pracownikach samorządowych oraz innych aktów prawnych i programów rządowych mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

 

§2

1.Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Strzelce.

2.Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Strzelce.

3. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy Strzelce.

 

Część II

Zakres działania i zadania Ośrodka.

§3

1.Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;

Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

Pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

2. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej należy:

1) Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup  szczególnego ryzyka;

2) Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

Udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

Przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych;

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym  dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

Dożywianie dzieci;

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie; również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

3. Do zadań własnych gminy należy:

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

4. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

5. Ośrodek  organizuje pomoc społeczną  współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

6.  Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych.

Prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych;

Prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń opiekuńczych;

Przygotowanie dokumentów do wypłaty;

Rozliczanie otrzymanej dotacji celowej na finansowanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych;

Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej świadczeń rodzinnych.

7.  Zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych

Prowadzenie postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych;

Sporządzanie decyzji;

Przygotowanie dokumentów do wypłat;

Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej dodatków mieszkaniowych.

 

Część  III

Organizacja i tryb pracy Ośrodka.

§4

1. Na czele Ośrodka stoi kierownik, który kieruje działalnością ośrodka i jest za niego odpowiedzialny.

2. Kierownik Ośrodka jest powoływany przez Wójta Gminy.

3. Pracowników Ośrodka zatrudnia, awansuje i zwalnia kierownik Ośrodka.

4. Kierownik oraz pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

5. Wójt Gminy udziela upoważnienia kierownikowi Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

6. Wójt Gminy może na wniosek kierownika Ośrodka udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 5 innemu pracownikowi.

7. Wójt Gminy może udzielić upoważnienia kierownikowi Ośrodka do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.

 

§5

1. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wójta Gminy.

3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka raz do roku i na każde żądanie Rady Gminy oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

4. Rada Gminy w oparciu o  potrzeby, o których mowa w ust. 3 opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej.

 

Część IV

Gospodarka finansowa.

§6

1. Dla Ośrodka gospodarka finansowa jest prowadzona jak w jednostkach budżetowych.

2. Ośrodek jest finansowany  w zakresie zadań zleconych gminie z budżetu państwa, a w  zakresie zadań własnych gminy z budżetu Gminy Strzelce.

3. Pełną obsługę finansowo- księgową zapewnia Ośrodkowi Urząd Gminy Strzelce.

 

Część V

Postanowienia końcowe.

§7

Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

§8

Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach  określa:

1) zakres działania oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach zwany dalej „Ośrodkiem”;

2) organizację ośrodka;

3) zasady funkcjonowania Ośrodka;

4) zadania pracowników Ośrodka;

 

Rozdział II

Zakres działania oraz zadania Ośrodka.

§2

 

Do zakresu działania Ośrodka należy wykonywanie spoczywających na gminie:

1) zadań własnych;

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie regulowanym przez ustawy i przepisy wykonawcze;

3) zdań powierzonych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

§3

Do zadań Ośrodka należy, w szczególności:

1) umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) Ośrodek podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Rozdział III

Organizacja Ośrodka.

§4

1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są:

Kierownik;

2) pracownicy socjalni.

2. Schemat organizacyjny i struktura stanowisk  Ośrodka  określony jest w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe zakresy czynności pracowników Ośrodka określa Kierownik Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

 

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Ośrodka.

 

§5

W wykonaniu swoich obowiązków i zadań Ośrodka pracownicy Ośrodka działają na podstawie i w granicach prawa i są zobowiązani do ścisłego jego przestrzegania.

 

§6

Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Strzelce, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnej konsultacji.

§7

 

1 Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Wójtem Gminy Strzelce i Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi Wydział Polityki Społecznej.

2. Zasady podpisywania pism i decyzji określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

Zadania pracowników Ośrodka.

§8

 

Do zadań kierownika Ośrodka należy w szczególności:

– koordynacja i nadzór nad pracą pracowników Ośrodka;

– przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznawania i oceny potrzeb z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych , dodatków mieszkaniowych;

– planowanie środków finansowych na świadczenia pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych;

– wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych;

– przedstawianie Wójtowi Gminy informacji dotyczących zakresu występujących na terenie problemów społecznych oraz propozycji ich łagodzenia;

– przedstawianie Radzie Gminy i Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi sprawozdań z działalności Ośrodka;

– współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb osób i rodzin, umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w miarę możliwości doprowadzania do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

– prowadzenie spraw kadrowych i akt osobowych pracowników Ośrodka;

 

§9

 

Do zadań pracowników socjalnych należy w szczególności:

– wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej;

– współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

– praca socjalna;

– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

– dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

– prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych;

– pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 

§10

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik ośrodka jest obowiązany:

– kierować się zasadni etyki zawodowej;

– kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;

– przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;

– udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;

– zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

– podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach

Zasady podpisywania pism i decyzji.

 

§1

 

Kierownik Ośrodka w zakresie przewidzianym prawem osobiście podpisuje:

1) decyzje administracyjne w zakresie pomocy społecznej;

2) decyzje administracyjne w zakresie świadczeń rodzinnych;

3) pisma kierowane do Przewodniczącego Rady, radnych;

4) odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych;

5) odpowiedzi na skargi dotyczące pracowników socjalnych Ośrodka

6) dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników socjalnych Ośrodka.

 

§2

 

Wójt Gminy Strzelce podpisuje:

1)  decyzje w zakresie dodatków mieszkaniowych;

2) dokumenty kierowane do naczelnych i centralnych organów władzy administracji

3) rządowej i samorządowej;

4) zarządzenia pokontrolne;

 

§3

 

Zastępca Wójta Gminy Strzelce podpisuje decyzje w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

 

§4

 

Pracownik socjalny Ośrodka podpisuje decyzje w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

 

§5

 

Na kopiach dokumentów przygotowanych do podpisu powinno być zamieszczone imię i nazwisko pracownika, który dokument opracował pod względem redakcyjnym.

 

§6

 

Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określa Instrukcja obiegu dokumentów opracowana przez Skarbnika Gminy i wprowadzona w życie Zarządzeniem Wójta.