GOPS / Rodzaje pomocy

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1/ Świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

 1. d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 2. e) (uchylona)
 3. f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
 4. g) świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RzP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
 5. h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
 6. Świadczenia niepieniężne:
  a) praca socjalna,
  b) bilet kredytowany,
  c) składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  d) składki na ubezpieczenia społeczne,
  e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 7. f) sprawienie pogrzebu,

g)poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

 1. n) mieszkanie chronione
 2. o) pobyt i usługi  w domu pomocy społecznej
 3. p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 4. q) (uchylony)
 5. r) ( uchylony).

 

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 

 1. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;

 

 1. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 

 1. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

 

 1. w przypadku rodziny;
  50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny,

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub strat poniesionych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.