Opłaty

Sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W roku 2019  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:

– do dnia 31 marca ( za miesiące: styczeń, luty, marzec ),

– do dnia 30 czerwca ( za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec ),

– do dnia 30 września ( za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),

– do dnia 31 grudnia ( za miesiące: październik, listopad, grudzień ).

Pamiętajmy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn opłaty miesięcznej wyliczonej na deklaracji x 3 miesiące.

 

Opłaty te uiszczamy kwartalnie bez wezwania w następujący sposób:

– w kasie Urzędu Gminy Strzelce (w godzinach od 7.00 do 14.00). Do kasy udajemy się z gotowym dowodem wpłaty, na którym widnieje m.in.  wysokość opłaty, nazwisko i imię osoby składającej deklarację, dowód  ten otrzymamy w pokoju nr 7 (parter, na prawo od kasy), lub przelewem na rachunek bankowy urzędu:

Bank Spółdzielczy w Żychlinie

Oddział w Strzelcach

ul. Leśna 3

99-307 Strzelce

44 9035 0007 0000 1007 2000 0010

Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat.

 

Odpady komunalne (zmieszane) można wystawiać w pojemniku (własnym  bądź dzierżawionym) lub w czarnych workach (zakup we własnym zakresie).

 

Jak uiszczać opłatę w zmienionej wysokości.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1454 ) Urząd Gminy Strzelce informuje , iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie. Jeżeli za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące zmianę, uiszczono opłatę w niewłaściwej wysokości, należy dodatkowo złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem i dokonać ewentualnej dopłaty.