Zmiana stawek

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 3 grudnia 2015 roku  Rada Gminy Strzelce podjęła nową uchwałę Nr XII/64/2015  w sprawie  dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

– 7,00 zł  miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

-11,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 87 ) zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się już z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z   art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Strzelcach dostarczy właścicielom nieruchomości  ww. zawiadomienia.

/-/ up. Wójta Gminy Strzelce

Ewa Zielak

Sekretarz Gminy