– Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY STRZELCE

Wójt Gminy Strzelce informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022, poz. 1297) jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, oczyszczali ścieków oraz kontroli ich funkcjonowania i opróżniania.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Back to top