– Sesje Rady Gminy on-line

XIII sesja  Rady Gminy Strzelce odbędzie się

dnia 5 listopada 2019 roku o godz. 16:00.

Transmisja pod linkiem:

  https://www.youtube.com/channel /UCKO9fCGcA8c4BjazpM4vF5w?disable_polymer=true

 
Strzelce, dnia    18.07.2019 r.
Znak Sprawy: OR.0002.9.2019
 
 

ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 9 Statutu Gminy Strzelce zwołuję  IX sesję Rady Gminy Strzelce w dniu   25.07.2019 r. (tj. czwartek) godz.  11.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy.
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. a) ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Strzelce oraz zasad ich używania;
 7. b) likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyzorzu i Klonowcu Starym;
 8. c) nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach;
 9. d) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku;
 10. e) wprowadzenia zmian w budżecie 2019 r.
 11. f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2022;
 12. g) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 
                  Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia z pracy – ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. 2019r. poz. 506, art. 25 ust.3).
 

Strzelce, dnia  11.06.2019 r.

Znak Sprawy: OR.0002.7.2019
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 9 Statutu Gminy Strzelce zwołuję  VII sesję Rady Gminy Strzelce w dniu      18.06.2019 r. (tj. wtorek ) godz.  10.00   sala konferencyjna Urzędu Gminy.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. a) wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 8. Przedstawienie stanowiska i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce z tytułu wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2018 rok.
 9. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzelce w sprawie absolutorium za 2018 rok.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 12. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
 13. b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce z tytułu wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2018 rok.
 14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie

międzysesyjnym.

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia z pracy – ustawa z dnia 08.03.1990 r.       o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. 2019r. poz. 506, art. 25 ust.3).

 
                
 
Strzelce, dnia   23.05.2019 r.
Znak Sprawy: OR.0002.6.2019
 

ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 9 Statutu Gminy Strzelce zwołuję  VI sesję Rady Gminy Strzelce w dniu      30.05.2019 r. (tj. czwartek ) godz.  11.00   sala konferencyjna Urzędu Gminy.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. a) ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Strzelce oraz zasad ich używania;
 7. b) ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Strzelce oraz zasad i trybu nadawania i noszenia;
 8. c) regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
  zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce;
 9. d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
 10. e) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelce;
 11. f) ustalenia diet dla sołtysów Gminy Strzelce;
 12. g) zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 13. h) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
 14. i) wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.;
 15. j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2022.
 16. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 17. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie

międzysesyjnym.

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.
Back to top