– Informacja

                                                                                                    
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach informuję, iż można ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach PO PŻ. Pomocą taką mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019, poz. 1507, z póź.zm.)     i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Back to top