– Zapytanie ofertowe

 

20 maj 2019 r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający

Gmina Strzelce

99 – 307 Strzelce, ul. Leśna 1, NIP 775-24-06-138

tel. 24 3566601 

fax . 24 3566615

e mail: sekretariat@gminastrzelce.eu

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej przy realizacji projektu pt.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Strzelce” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Główne obowiązki nadzoru inwestorskiego to:

 • wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności Prawa budowlanego przy kompleksowej termomodernizacji urzędu gminy, a w szczególności:

  • Ocieplenie fundamentów/ścian na gruncie (Styrodur 15 cm).

  • Ocieplenie przegród/ścian zewnętrznych (Styropian 15cm).

  • Wymiana okien zewnętrznych (okna o współczynniku 0,9 W/m2K).

  • Ocieplenie stropu (stropodach) wewnętrznego (Styropian 18cm).

  • Wymiana drzwi zewnętrznych. (drzwi o współczynniku 1,3 W/m2K).

  • Wymiana wrót garażowych. (wrota o współczynniku 1,1 W/m2K).

  • Modernizacja systemu grzewczego C.O. – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie niezależnych obiegów co dla poszczególnych funkcji użytkowych budynku, grzejników z zastosowaniem głowic termostatycznych i zaworów podpionowych.

  • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp.

  • Wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich.

  • Remont kominów.

Wykonawca winien dysponować następującymi osobami:

  • Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych (Ekspert nr 1) – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.

  • Inspektor nadzoru robót sanitarnych (Ekspert nr 2) – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych, kanalizacyjnych, z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót sanitarnych.

  • Inspektor Nadzoru robót elektrycznych (Ekspert nr 3) – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót elektrycznych.

Inspektor danej branży musi być dyspozycyjny podczas realizacji zadań z jego zakresu oraz na każde wezwanie zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:

 1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi po wyborze wykonawcy robót budowlanych.

 2. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, przewidywany termin – 30 września 2019 r.

IV. Kryteria oceny oferty

Kryterium: najniższa cena brutto – 100 pkt.

Punkty za cenę – wartość oferty ogółem, wynikającą z zakresu zamówienia zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:

CN

KC = ——— x 100 pkt.

COB

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy,

CNnajniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,

COBcena zaoferowana w ofercie badanej.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

V. Sposób oceny ofert

 1. Za najkorzystniejszą dla danego zadania zostanie uznana oferta spełniająca wymagania formalne podane w zapytaniu ofertowym i z najwyższą liczbą punktów .

 2. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska w postępowaniu jednakową liczbę punków, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym oferty te nie mogą być wyższe niż pierwotne. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który zaproponował najniższą cenę.

 3. Ostateczna cena oferty powinna być podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i zawierać podatek VAT.

 4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 5. Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki wpływające na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, koszty pracy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

VII. Wymogi formalne.

 1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

VIII. Forma płatności.

 1. Kwota wynagrodzenia podana w formularzu ofertowym obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zawienia.

 2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po podpisanu protokołu zdawczo-odbiorczego.

 3. Wynagodzenie płatne będzie w proporcjonalnie równych kwotach – jeden raz na kwartał.

 4. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelnci wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

IX. Termin składania ofert.

 1. Podpisaną ofertę należy: przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminastrzelce.eu lub złożyć w oryginale w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Strzelce, 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1.

 1. Termin składania ofert upływa dnia 24 maja 2019 r.

 2. O terminowości oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą brane pod uwagę. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie, po przeanalizowaniu treści ofert.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

X. Informacje dodatkowe.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty
  w postępowaniu.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania oferty.

XI. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu.

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem Zamawiający prosi o kontakt:

Marek Tybura – sprawy formalne – e-mail: marek.tybura@gminastrzelce.eu, tel. (24) 356-66-22

 

WÓJT

GMINY STRZELCE

Tomasz Grabowski

 Załączniki:

Back to top