Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Zgłaszanie pustostanów – prośba Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z prośbą o zgłaszanie pustostanów poprzez stronę internet.gov.pl. Zgłoszenie umożliwi prawidłowe zaplanowanie działań związanych z budową sieci szerokopasmowych dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy.

KPRM informuje, że na stronie internet.gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe bądź jest planowane usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwia również zgłaszanie pustostanów. Dzięki temu działaniu będzie wiadomo, w jakich budynkach nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do internetu i w związku z tym nie ma potrzeby zapewniania dla takich budynków możliwości korzystania z tych usług.

Jak przekazuje Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na dofinansowanie budowy dostępu do internetu w „najdroższych” lokalizacjach.

Warto pamiętać, że informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internet.gov.pl – będą widoczne jedynie dla ministra właściwego ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pustostan to niezamieszkały lub użytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), lub
został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, lub
jest przewidziany do rozbiórki.

Back to top