– Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY STRZELCE

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2015-2017 Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie:

Organizacja i prowadzenie kolonii lub obozu w okresie wakacji o charakterze:

 1. wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki dla około 15 dzieci – przewidywana kwota dotacji w 2017 roku wynosi do 15.000,00 zł (zrealizowana dotacja w 2016 roku – 11 250,00 zł na organizację i prowadzenie obozu w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki).

 

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci z gminy Strzelce.
 2. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 3. Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Lipiec-sierpień 2017 rok.

 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zlecone zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z wymogami oferty oraz z podpisaną w tym zakresie umową.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej (wraz z załącznikami) i zgodnie ze wzorem oferty) należy dostarczyć do dnia 1 czerwca 2017 roku do sekretariatu  Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, pokój nr  8 do godziny 14.00. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na zadanie z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży” opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

 

WYMOGI FORMALNE OFERTY

 1. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.
 2. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeżeli pytania nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłoszonego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe. Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; termin i miejsce realizacji zadania publicznego; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu 6 czerwca 2017 roku, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność oferty z zadaniem konkursu; doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizowaniu podobnych zadań; przedstawiona kalkulacja kosztów zadania; dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta; dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.
 2. Informacje o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Strzelce zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce i w BIP pod adresem na stronie internetowej ugstrzelce.bip.org.pl

 

DO OFERTY W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
 • aktualny statut organizacji pozarządowej,
 • aktualny wyciąg z właściwego rejestru,
 • aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego wydane przez właściwe instytucje nie później niż 1 miesiąc od daty dołączenia do oferty,
 • oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonania zadania,
 • pisemne rekomendacje dotyczące realizowanych projektów,
 • inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach, tel. (0-24) 3566613.

 

Wójt Gminy Strzelce

Tadeusz Kaczmarek

 

Strzelce, dn. 10 kwietnia 2017 r.

Back to top