Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Gospodarka odpadami

Od 22 sierpnia 2022 r. tj. od poniedziałku rozpocznie się kontrola właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Edukacja Wiedzy o Śmieciach” ( zasady segregacji odpadów) i (piątka za segregację)

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Deklaracja-o-wysokości-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE STRZELCE W ROKU 2021.

Rejon 1 – Aleksandrów: Holendry Strzeleckie, Bielawy, Bociany: Strzelce Kolonia, Karolew: Zaranna,  Klonowiec Stary, Niedrzew Pierwszy, Niedrzew Drugi, Siemianów, Wieszczyce: Strzelce Kujawskie, Zgórze, Strzelce Leśniczówka, Wola Raciborowska

Rejon 2 – Dąbkowice: Marianka, Długołęka, Muchnów: Dębina, Kozia Góra: Glinice, Marianów: Janiszew, Niedrzaków: Niedrzakówek, Rejmontów: Muchnice, Muchnice Nowe, Przyzórz, Sójki, Sójki – Parcel

Rejon 3- Strzelce

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r..

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie z wyznaczonych punktów uzgodnionych z Urzędem Gminy w dniach 22/03/2021 r. i 23/03/2021 r., 28/06/2021 r. i 29/06/2021 r. oraz 29/09/2021 r. i 30/09/2021 r.

 

EP

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi na 2020 rok

gk_deklaracja_nr_xv.90.2016_z_dnia_27_kwietnia2016r.

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017.

Harmonogram Gmina Strzelce 2020

Harmonogram Gmina Strzelce 2019 rok

Harmonogram  wywozu odpadów- Gmina Strzelce – 2018 rok

Harmonogram_wywozu_odpadów_-_2017_rok


 

EPSON MFP image

INFORMACJA  O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ STRZELCE POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA  DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZAKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W 2018 ROKU

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. 2018, poz.1454 ze zm. ) Wójt Gminy Strzelce przedstawia osiągnięte przez gminę w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania :

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) wyniósł 37,27 %.

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyliczono zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) wyniósł 4,45 %.

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2016 r. poz. 2167 )  wyniósł 100 %

Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Strzelce poziomach recyklingu.

Informacja  o osiągniętych przez Gminę Strzelce poziomach recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. 2016, poz.250 ) Urząd Gminy Strzelce na podstawie danych za 2016 rok uzyskanych od przedsiębiorców  odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych informuje, że:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ( wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia tych odpadów ) wyniósł 28,44 %

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ( wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych )  wyniósł 23,71 %

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych )  wyniósł 100 %

Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.

INFORMACJA  O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ STRZELCE POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA  DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZAKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W 2017 ROKU

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. 2017, poz.1289 ze zm. ) Urząd Gminy Strzelce na podstawie danych
za 2017 rok uzyskanych od przedsiębiorców  odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych informuje, że:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) wyniósł 25,03 %.

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyliczono zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów U. z 2017 r. poz. 2412) wyniósł 8,63 %.

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych )  wyniósł 0,00 %

Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.


Oznaczenie siedziby i adresu podmiotu oraz miejsca zagospodarowania odpadów zmieszanych. Urząd Gminy Strzelce informuje, że na terenie Gminy Strzelce podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest: PREZERO Service Centrum Sp. z o.o.(dawniej Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.),ul. Łąkoszyńska 127,99-300 KutnoTel.  (24) 254-29-86 (Biuro Obsługi Klienta)       (24) 254-29-87  (Logistyka) Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku.

 

Back to top