– Opłaty

                            Informacja o miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok.
 
 
EPSON MFP image

Dotyczy:
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i sposobie  uiszczania opłaty w zmienionej wysokości przez właściciela nieruchomości

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) Wójt Gminy Strzelce informuje właścicieli nieruchomości o następujących zmianach:
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm. ) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
( art. 6m ust. 2  u. c. p. g.) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2. ( art. 6m ust. 4 u. c. p. g. )
Przepisu z art. 6m ust. 4 u. c. p. g.  nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:
1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia ( art. 6m ust. 5 u. c. p. g. )
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania
– począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana ( art. 6i ust. 2 u. c. p. g. )
Zgodnie z art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm. ): Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – podlega karze grzywny ”.”
Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1-2c, toczy się według przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 
/-/ Wójt Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

 

Back to top