Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Strzelce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Gminy Strzelce.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są̨ niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność́ z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf/jpg (skan dokumentu).
 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

b) nieproporcjonalne obciążenie:

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf/jpg (skan dokumentu).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kujawa, sekretariat@gminastrzelce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (24) 356-66-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-24.
Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-09-09.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

99-307 Strzelce, ul. Leśna 1
Tel.: +48 (24) 356-66-01
Faks: +48 (24) 356-66-15
E-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu  
Strona internetowa: gminastrzelce.eu

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • możliwość zmiany odstępu między tekstami i innymi elementami strony
 • możliwość zmiany czcionki serwisu dla osób dotkniętych dysleksją
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Skróty klawiszowe:

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się̨ po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • HOME – przejście do początku strony
 • END – przejście do końca strony
 • PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
 • PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
 • ENTER – przejście do aktywnej treści
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wejście do Urzędu:

1.       W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Strzelce, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Referatu Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego Urzędu Gminy Strzelce, Iwoną Milczarską telefonicznie pod numerem – (24) 356-66-21 lub mailowo – iwona.milczarska@gminastrzelce.eu.

2.       Pracownik Referatu Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę.

3.       Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

4.       Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy Strzelce, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Podawczym, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: biuro.podawcze@gminastrzelce.eu
faksem na nr (24) 356-66-15,
telefonicznie na +48 (24) 356-66-01,
drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce.

Back to top