Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Informacja

Strzelce, 15.04.2019 r.

   

  Mieszkańcy Gminy Strzelce!

 

Wójt Gminy Strzelce informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2019 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Strzelce.

 

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Strzelce  w terminie do 15 maja 2019 roku. Formularze wniosków wraz z oświadczeniem dostępne będą w Urzędzie Gminy Strzelce (pokój nr 11 ) i na stronie internetowej pod adresem www.gminastrzelce.eu.

W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy  Strzelce.

Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).

 

Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzelce pok. nr 11, I piętro, tel. 24 356 66 14.

 

                                                Wójt Gminy Strzelce

                                              /-/ Tomasz Grabowski

Wniosek dla mieszkańca – azbest

Oświadczenie RODO

Back to top