– Informacja dotycząca obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników

Urząd Gminy w Strzelcach przypomina firmom, instytucjom i osobom prywatnym o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz usuwania nawisów śnieżnych. W związku z opadami śniegu, przypominamy o konieczności usuwania śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli z dachów, balkonów i miejsc gdzie zalegający śnieg oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Przypominamy, że odśnieżanie dachu, chodników przy posesji i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości.

Pamiętajmy, że jeden metr kwadratowy śniegu o grubości 15 cm
może ważyć 50 kg!
W okresie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód.
Jest to niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Nie wywiązywanie się z w/w obowiązku może być przyczyną wypadku pieszego zaistniałego wskutek poślizgnięcia oraz dochodzenia odszkodowania od właściciela przyległej do chodnika nieruchomości. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „ Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych
w art. 5 ust. 1 powyżej ustawy podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art.10 ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

/-/ Wójt Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

 

Strzelce, dnia 17 grudnia 2018 r.

Back to top