– Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczącego organizacji i prowadzenia kolonii lub obozu w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) informuję, że na otwarty konkurs ofert wpłynęły 2 oferty.

Oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne.

Jako organizatora wypoczynku dla około 15 dzieci w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki wybrano :

  1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie – kwota dotacji 715,00 zł x 1 osoba.

Strzelce, dn. 7 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Strzelce

Tadeusz Kaczmarek

Back to top