Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego” – nr projektu RPLD.07.04.03-10-0030/19

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego” – nr projektu RPLD.07.04.03-10-0030/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna, realizowanego przez Gminę Strzelce.

 

Back to top