Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy „Dowozu i odwozu uczniów do Szkoły  Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2018/2019 ”.

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce

Prowadzący postępowanie:

Urząd Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce

tel.: (024)  356 66 01,  fax.: (024) 356 66 15

e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu

 

  1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt. 8 ( tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej równowartości 30 000 €. (art. 4 pkt 8 ww. ustawy).

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do  Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2018/2019 w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

PRZYWOZY – średnio dziennie około 80 kilometrów.

 

Kurs I Kurs II Kurs III Kurs IV
6.30 Strzelce,

6.50 Przyzórz

6.53 Marianka

6.55 Muchnice

6.58 Rejmontów

7.00 Sójki Parcel

7.05 Sójki

7.10 Muchnów

7.15 Marianów

7.25 Bociany

7.30 Strzelce

 

7.33 Kozia Góra

7.35 Glinice

7.37 Długołęka sklep

7.40 Długołęka szkoła

7.45 Przyzórz

7.53 Niedrzaków

7.55 Kozia Góra

8.00 Sieraków

8.03 Holendry

8.05 Aleksandrów

8.08 Strzelce

 

8.10 Kozia Góra

8.13 Glinice

8.17 Długołęka sklep

8.20 Niedrzaków

8.24 Kozia Góra

8.28 Sieraków

8.30 Holendry

8.33 Aleksandrów

8.35 Strzelce

 

8.45 Marianów

8.50 Muchnów

8.55 Sójki

9.05 Strzelce

 

 

 

ODWOZY –  zgodnie z harmonogramem odjazdów (zostanie ustalony po sporządzeniu planu lekcji       w szkołach) wg zlecenia dyrektora / średnio dziennie około 80-100 kilometrów/.

Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji tras (przywozy i odwozy) wg zaistniałych potrzeb.

Opiekę nad dziećmi w czasie  dowozu i odwozu organizuje i zapewnia Zamawiający.

 

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

od dnia 3 września 2018r. do dnia 21 czerwca 2019r. z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych.

 

  1. O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

1)Posiadają uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie, koncesję lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.), udzieloną na cały okres realizacji zamówienia.

2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jednej usługi w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentów.

3)Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca wykaże, że dysponuje zarejestrowanymi  2 autobusami (1 do codziennej jazdy oraz  1 rezerwowy) niezbędnej do realizacji usługi oraz liczbie miejsc siedzących w autobusie niezbędnych dla realizacji usługi ( co najmniej 50 miejsc siedzących ). Pojazdy do przewozu uczniów muszą spełniać wymagania techniczne dla autobusów określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity:  Dz. U. 2016 r. poz. 2022). Zamawiający wymaga, aby pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadały aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia autobusu zastępczego, spełniającego wymienione wyżej wymogi Zamawiającego.

4)Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

  1. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Cena – 100 %

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zamówienia, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna  z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru.

 

najniższa cena brutto

z rozpatrywanych ofert

C = ———————————- x 100 pkt

cena brutto

oferty rozpatrywanej

 

7.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Strzelce, 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1  do dnia 02.07.2018r. do godz. 09.00   w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

„Oferta na dowóz i odwóz uczniów do  Szkoły Podstawowej   w Strzelcach w roku szkolnym 2018/2019  ”

2) O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem  http://ugstrzelce.bip.org.pl a także telefonicznie, faxem lub mailem.

3) Oferta powinna składać się z:

  1. a) wypełnionego i podpisanego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. b) formularz oferty powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią,
  3. c) każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedna ofertę, zostanie odrzucona.
  4. d) oferta musi obejmować całość zamówienia.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

6) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na    całość zamówienia.

7)Osoba do kontaktu:

Marek Tybura – inspektor ds. oświaty i zamówień publicznych, tel. 24 3566622

Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione w aktach postępowania bez otwierania.

Do oferty należy dołączyć następujące informacje:

1.Wypełniony  załączony formularz ofertowy – załącznik nr 1 ;

2.Dokumenty koncesyjne, certyfikaty, licencje itp.;

3.Wykaz usług wg wzoru załącznik nr 2;

4.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów wg wzoru załącznik nr 3;

5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru załącznik nr 4;

6.Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5 ;

7.Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym będzie prowadzona usługa i pojazdu rezerwowego (wraz  z badaniami  technicznymi);

8.Ubezpieczenie NW dla kierowcy i pasażerów pojazdu, którym będzie prowadzona usługa i pojazdu rezerwowego;

9.Ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie prowadzona usługa i pojazdu rezerwowego,

10.Klauzula informacyjna (RODO).

Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność   z oryginałem”

 

 

                           WÓJT GMINY

                                                                                  Tadeusz Kaczmarek

                                 

 Strzelce, dn.20.06.2018 r.

zalaczniki_dowoz.2018

Back to top