– Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Gmina Strzelce przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r.
Dofinansowanie projektu: 297 823,00 zł,
Całkowita wartość projektu: 297 823,00 zł.
CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
DLA KOGO?
Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
• osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

  • o stopniu znacznym lub,
  • o stopniu umiarkowanym albo,
  • traktowane na równi do ww. wymienionych.
    OKRES REALIZACJI
    marzec 2023 r. – grudzień 2023 r.

W godzinach realizacji usług asystenckich nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.
Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:
• wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce,
• załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych,
• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
Usługi powyższe realizowane będą zgodnie w wcześniej ustalonym zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością.
Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
Rozliczenie usług asystencji osobistej następuje na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystenckich.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach , przy ul. Leśnej 1 (pok. nr. 3)
tel. 24 356 66 13

Back to top