– Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024.

✅Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
✅Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.
Program skierowany jest do:
1️⃣ Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
2️⃣ Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie gminy Strzelce.
✅Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
🔸 wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
🔸wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
🔸 załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
🔸 korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
🔸zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
✅UWAGA ‼ Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po ewentualnym uzyskaniu przez Gminę Strzelce środków finansowych na realizację Programu.

Informacja:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (1)

Back to top