Fundusze zewnętrzne

 

 

NAZWA ZADANIA:

„Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Strzelce”

PLANOWANA WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA:

6 216 081,26 zł

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA:

Zadanie dofinansowania jest w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza  –  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Planowana dotacja w wysokości: 4 717 386,37 zł

CEL I ZAKRES PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest polepszenie jakości powietrza w wyniku wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Strzelce.

Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce” obejmuje wymianę źródeł ciepła w 42 lokalizacjach w 16 miejscowościach gminy. W ramach projektu nastąpi wymiana pieców na nowe, przyjazne środowisku źródła energii,  z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zainstalowane zostaną pompy ciepła (42 szt.), panele fotowoltaiczne (42 szt.), a także rekuperacja (24 szt.), umożliwiająca odzysk ciepła, będąca technologią zmniejszającą straty energii. głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Strzelce poprzez emitentów niskiej emisji. głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia niniejszego projektu będzie: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA ZADANIA:

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

Strzelce w 2019 roku”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA:

87. 924,00 zł

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA:

 Dotacja w wysokości: 79.131,00 zł

OPIS ZAKRESU PROJEKTU:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  Strzelce w 2019 roku obejmujących w szczególności: odbiór, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

LINK DO STRONY:

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA  ZADANIA  :  

Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków  w gminie Strzelce  w roku 2019

WARTOŚĆ OGÓLNA  ZADANIA  :

485 379,06,00  zł

WYSOKOŚĆ ORAZ  FORMY DOFINANSOWANIA :

Pożyczka   w wysokości      –   368 922,00  zł

 

OPIS  ZAKRESU  PROJEKTU :

Wybudowanie   30 przydomowych oczyszczalni ścieków   o przepustowości średnio 1,0 m³/dobę każda .

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA  ZADANIA  :  

Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków  w gminie Strzelce  w roku 2017

WARTOŚĆ OGÓLNA  ZADANIA  :

586 710,00  zł

WYSOKOŚĆ ORAZ  FORMY DOFINANSOWANIA :

Pożyczka   w wysokości      –   344 520,00  zł

Umorzenie  w wysokości   –  57 259,20  zł

OPIS  ZAKRESU  PROJEKTU :

Wybudowanie   30 przydomowych oczyszczalni ścieków   o przepustowości średnio 1,0 m³/dobę każda .

 

LINK  DO  STRONY :

WWW.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

 

www.wfosigw.lodz.pl

Projekt edukacji ekologicznej „EkoZuchy”

W roku szkolnym 2016/2017 w Gminnym Przedszkolu w Strzelcach był realizowany projekt edukacji ekologicznej „EkoZuchy” autorstwa Iwony Kaczmarskiej i Agnieszki Zieleniewskiej dofinansowany w formie dotacji na kwotę 9 844,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017”.

W ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie „EkoZuchy” odbyły się wycieczki do: ZOO w Borysewie, gospodarstwa sadowniczno-ogrodniczego p. Ciesielskich w Mariance, gabinetu stomatologicznego, Raciborowa – ścieżka edukacyjna, ogrodu botanicznego w Łodzi, Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego p. Rutkowskich w Dąbkowicach. Odbyły się warsztaty z rodzicami pod hasłem „O siebie dbamy i zdrowo się odżywiamy” połączone z pogadanką na temat zdrowego odżywiania. Podczas spotkania dzieci wspólnie z rodzicami wykonały zdrowe kanapki ze świeżymi warzywami. Dn. 03.06.2017r. miał miejsce piknik rodzinny „Mówi zuch -potrzebny ruch!”, podczas którego rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej konkurs mody ekologicznej „Modny EkoZuch” na wykonanie wspołnie z rodzicami ubrania z surowców wtórnych. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami przeprowadzono międzygrupowy konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu „Wiedzę mam o zdrowie dbam”. Wspólnie z przedszkolakami z oddziału przy Szkole Podstawowej zorganizowano bieg przedszkolaków „Sprintem do maratonu” po którym odbył się konkurs na wykonanie plakatów „EkoZuchy na Orliki”. Ponad to w ciągu trwania roku szkolnego zorganizowano :”Dzień bez zabawek”, „Dzień Ziemi – dniem pustych sal” – zajęcia w terenie, sprzątanie świata, „Eksperymentarium” – zabawy badawcze. Zgodnie z tematyką kompleksową realizowano zajęcia dydaktyczne związane z bieżącymi wydarzeniami, zmianami pór roku.

 

 

Zadanie pn.: „Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków” zostało dofinansowane w formie umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ogólna wartość zadania: 622 350,00 zł
Wartość umorzenia WFOŚiGW: 60 000,00 zł

Zakres operacji obejmował budowę 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce.

 

 

 

Zadanie pn.: „Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ogólna wartość zadania: 622 350,00 zł
Wartość pożyczki WFOŚiGW: 145 920 ,00 zł

Zakres operacji obejmował budowę 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce.

 

 

 

Zadanie pn.: „Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków” zostało dofinansowane w formie umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ogólna wartość zadania: 622 350,00 zł
Wartość umorzenia WFOŚiGW: 352 080,00 zł

Zakres operacji obejmował budowę 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce.