– Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kutnie.

„Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie I Ns 473/23 zezwolił wnioskodawcy Hodowla Roślin Strzelce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR z siedzibą w Strzelcach na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 543,27 zł (pięćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia siedem groszy) wchodzących w skład spadku po Krzysztofie Bomba, która to kwota może być wypłacona spadkobiercom Krzysztofa Bomba po wykazaniu uprawnień do spadku prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia”.

Sędzia Sądu Rejonowego Barbara Semeniuk


Back to top