– Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.

 I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach, ul Leśna 1, 99-307 Strzelce, tel.  24 356 66 10;

 e-mail: beata.bak@gminastrzelce.eu

zaprasza do złożenia oferty w następującym przedmiocie i zakresie zamówienia:

 1. Świadczenie usług schronienia dla 2 osób (kobiet/mężczyzn) w postaci:

schroniska dla bezdomnych,

noclegowni,

ogrzewalni

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Podmiot składający propozycję zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług okresowego schronienia, całodziennego wyżywienia, umożliwienia wykonywania czynności higienicznych, prania odzieży, podstawowych środków czystości higieny osobistej, w miarę możliwości odzieży i obuwia stosownie do pory roku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, pomoc w terapii uzależnień, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej, pomoc w przezwyciężeniu kryzysu będącego źródłem bezdomności, pomoc w poszukiwaniu pracy i samodzielnego mieszkania.
 2. Podmiot składający propozycję zobowiązany jest do prowadzenia, w okresie epidemii, izolatorium dla osób kierowanych do schroniska z pobytu w przestrzeni publicznej.
 3. Dopuszcza się częściową realizację zamówienia.

III. Wymagany termin realizacji zamówienia:

 1. Od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcom:

 1. Wykonawcą może być podmiot, którego cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.
 2. Wykonawca spełnia warunki lokalowe, które odpowiadają standardom sanitarno-epidemiologicznym i przeciwpożarowym. Kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla bezdomnych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz.896).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.

Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.

V. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

Wymagana dokumentacja: (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 1. Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust.3 pkt 1 i 2.
 2. Wyciąg z KRS lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do 31 grudnia 2021r.
 3. W przypadku organizacji (stowarzyszenia, fundacje itp.) – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z KRS.
 4. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.
 5. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
 6. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.

VI. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczenia i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Beata Bąk tel. 24 356 66 10; e-mail: beata.bak@gminastrzelce.eu

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu i wraz z wymaganymi dokumentami:

–  w siedzibie zamawiającego GOPS w Strzelcach, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce

–  przesłać na adres Ośrodka

–  droga elektroniczną na adres e-mail: beata.bak@gminastrzelce.eu

2. Termin składania oferty cenowej ustalony zostaje do dnia 16 listopada 2021r. do godz. 15.00.

IX. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Na załączonym formularzu należy przedstawić cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz podać stawkę i wysokość podatku VAT.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty.

 1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta, która umożliwi schronienie w najbliższej odległości od gminy Strzelce.

XI. Inne informacje.

 1. Odpłatność za usługę regulowana będzie przelewem bankowym na konto Zleceniobiorcy w oparciu o faktury, rachunki bądź noty księgowe wystawione i doręczone przez Zleceniobiorcę do 15-go dnia każdego kolejnego miesiąca.

XII. Informacje o formalnościach.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o wykonanie zamówienia.
 2. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia – zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, lub przeprowadzi ponowne postępowanie.
 4. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określonej w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 5. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych a także art. 66 Kodeksu Cywilnego.                     
 6. Dokumenty do pobrania:
  1. Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-na-świadczenie-usług-schronienia-dla-osób-bezdomnych
  2. Załącznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-na-świadczenie-usług-schronienia-dla-osób-bezdomnych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

                                   Formularz  ofertowy

Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………………………………………..

Dane adresowe i rejestrowe ………………………..

Kontakt ………………..

Niniejszym zgłaszam ofertę cenową na realizację zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym  gminy  Strzelce.

Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia w:

 1. Schronisku dla bezdomnych w wysokości brutto ………………za jeden dzień pobytu, (słownie………………………………………………..);
  1. Ogrzewalni w wysokości brutto ……………… .. za jeden dzień pobytu, (słownie………………………………………………..);
  1. Noclegowni w wysokości brutto ……………… .. za jeden dzień pobytu, (słownie………………………………………………..);
  1. Miesięczny koszt za utrzymanie w gotowości miejsca dla bezdomnych i noclegowni brutto ………………………………. (słownie…………………………………………………………………).

Oświadczamy że :

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń

Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia

Jesteśmy/nie jesteśmy płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ……………………

Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy do podpisania umowy , w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego .

Miejscowość , dnia ……………………                            podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na świadczenie  usług schronienia dla osób bezdomnych

Oświadczenie

O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa oferenta …………………………………………

Adres…………………………

Dane rejestrowe ……………………

Dane kontaktowe

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie postępowania ofertowego na zamówienie pn. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych , których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Strzelce.

Oświadczamy ,że Wykonawca spełnia warunki dotyczące :

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
 2. bycia podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę
 3. bycia podmiotem posiadającym cele statutowe obejmujące prowadzenie  działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym
 4. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi
 5. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia
 6. dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia
 7. spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia .

Miejscowość ,dnia                                                         podpis osoby uprawnionej

Back to top