– „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Strzelce aplikuje o środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel programu

Ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Adresaci programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

1)   dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Rodzaj zadań

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności w:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);

b)  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;

c)  załatwianiu spraw urzędowych;

d)  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f)  wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Wymiar usługi asystenta

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Nabór wniosków

Gmina Strzelce przy składaniu do wojewody wniosku na środki finansowe z programu uwzględnia w szczególności przewidywaną liczbę uczestników programu i koszt realizacji usług asystenckich. Dlatego też niezbędna jest wstępna diagnoza zapotrzebowania mieszkańców Gminy Strzelce na usługi asystenta.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej dostarczenie, wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w karcie, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach poprzez:

– korespondencję elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email sekretariat@gminastrzelce.eu lub ePUAP;

– usługi Poczty Polskiej S.A.;

– osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach.

Ważne terminy

1)   program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.

2)   w terminie do 5 lutego 2021 r.- Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach programu.

3)  termin przyjmowania kart zgłoszeń do programu upływa 16.04.2021 r.

Kontakt

Szczegółowe informacje w zamieszczonych niżej plikach do pobrania lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach pod numerem telefonu:

–        24 356 66 13

Pliki do pobrania

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2021-dla-samorzadow2

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021


Załączniki:


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (docx)
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (pdf)
Wzór karty zgłoszenia do Programu (docx)

Back to top