Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Informacja ogólna o badaniu:

Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.


Termin realizacji badania:

Dwa razy w roku.

Badanie realizowane w okresie 13-31.01.2023 r. dotyczyć będzie II półrocza roku poprzedniego.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji:

W terminie 13-16.01.2023 r. poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Internet dostępnego na stronie rolnictwo.stat.gov.pl,

W terminie 17-31.01.2023 r. podczas rozmowy z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji:

W terminie 13-25.01.2023 r. poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy dostępny na stronie: raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,

W terminie 26-31.01.2023 r. podczas rozmowy z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego.
 

Zakres zbieranych informacji:

  • informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
  • rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych,
  • rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż,
  • ocena sytuacji gospodarstwa rolnego (ocena ogólnej sytuacji gospodarczej, popyt na produkty rolne, opłacalność produkcji rolniczej, źródła finansowania oraz wydatki inwestycyjne, a także czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstwa oraz ograniczające rozwój gospodarstw),
  • prognoza sytuacji gospodarstwa rolnego (prognoza ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków inwestycyjnych).

Dane osobowe zebrane w badaniu:

Dane osobowe zebrane w Badaniu Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych są:

  • przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Badanie jest realizowane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej  https://stat.gov.pl/rodo/

Back to top