– Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Informujemy, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej PLUS do końca 2029r.
Program jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Jego celem jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.
Do pomocy żywnościowej w ramach programu uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli nieprzekraczający 1823,60 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i nieprzekraczający 1410 zł. na osobę w rodzinie.
Informacje dotyczące terminów kwalifikowania osób zainteresowanych skorzystaniem z tej formy wsparcia oraz wydawania skierowań osobom uprawnionym zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej po otrzymaniu wytycznych do realizacji Programu.
Szczegółowe informacje na temat FEPŻ dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa – 2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl.

Back to top