– Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Strzelce informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz.U.2022.poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2), 3a) i 3b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków; pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury VAT).

Zgodnie z § 10 ust. 1 – 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce, przyjętego Uchwałą Nr XII/70/19 Rady Gminy Strzelce z dnia 25 października 2019 r., zmienioną uchwałami: Nr XXVI/149/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 5 listopada 2020 r., Nr XXX/189/21 Rady Gminy Strzelce z dnia 25 marca 2021 r., Nr LVI/329/22 Rady Gminy Strzelce z dnia 16 grudnia 2022 r. i Nr LVIII/341/23 Rady Gminy Strzelce z dnia 26 stycznia 2023 r. ustala się minimalną częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż dwa razy do roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Ust. 2 ww. regulaminu stanowi: „Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków obowiązani są do pozbywania się powstałego osadnika w instalacji z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na 24 miesiące”.”
Ust. 3 ww. regulaminu stanowi: „Osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane zgodnie z instrukcją ich eksploatacji.”.
Pracownicy Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Strzelce w trakcie cyklu kontrolnego przypadającego na rok 2023 i 2024 będą przeprowadzać kontrole realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w tym m.in. posiadania stosownych umów, dowodów korzystania z usług na podstawie zawartej umowy.
Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane są odbiory.
Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są n/w przedsiębiorstwa:

 1. PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
  ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
 2. Zakład Usług Komunalnych
  ul. Kopernika 9 lok. 11, 99-300 Kutno
 3. TOI TOI Sp. z o.o.
  ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 4. Eko – Wóz Usługi Asenizacyjne, Wywóz Nieczystości Płynnych
  ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno
 5. Zakład Handlowo – Usługowy „MODERNA”
  Sójki 1, 99-307 Strzelce
 6. „EKO-TRANS”
  ul. Wodna 19, 99-300 Kutno
 7. „WCTRON” SP. Z O.O.
  ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław
 8. „KAMRO”
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 1, 99-340 Krośniewice
 9. „KONSTANS”
  ul. Łąkoszyńska 230, 99-300 Kutno
 10. „EKO – SPEED”
  Pawłowice nr 5, 99-314 Krzyżanów
 11. „PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ”
  ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi:

 • art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)
 • art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska
  (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2256 z późn. zm.)
  Za uchylanie się od określonych obowiązków, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach określonych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.
Back to top