– Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację zadań: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Strzelce.

Z przyjemnością informujemy, że 30 czerwca 2021r. Wójt Gminy Strzelce Pan Tomasz Grabowski w imieniu Gminy Strzelce podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Muchnicach Nowych, oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce”

Środki finansowe w wysokości 1.155824,00 zł przyznano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podczas aktu podpisania niniejszej umowy Samorząd Województwa Łódzkiego reprezentowali: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Linkowski oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński.
Dziękujemy za pozytywną ocenę wniosku i przyznanie środków.😊

Back to top