Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– KONKURS FOTOGRAFICZNY NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
„Moja rodzina świetnie się spisuje”
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przypada w stulecie pierwszego spisu powszechnego w Rzeczypospolitej Polskiej, który został przeprowadzony w 1921 r. Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach w Europie i na świecie. Uzyskana w nim wszechstronna i rzetelna wiedza na temat Polski i jej mieszkańców to ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość.
Konkurs organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie wiedzy na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz stwarza Uczestnikom możliwość zaprezentowania talentu, kreatywności i pomysłowości.
§ 1. ORGANIZATOR

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu promującego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), pt.: „Moja rodzina świetnie się spisuje”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Łodzi z siedzibą przy ul. Suwalskiej 29, 93-176 Łódź, zwany dalej „Organizatorem”. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych.
 3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://lodz.stat.gov.pl/ .
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy: od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2019 r.poz.847).
  § 2. CEL KONKURSU
  Celem Konkursu jest:
  • popularyzacja wiedzy na temat na Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, a w szczególności promocja samopisu, jako obowiązkowej formy realizacji spisu,
  • rozbudzenie pasji do fotografii oraz kreatywnego spojrzenia na otoczenie,
  • wyłonienie najlepszych zdjęć związanych z tytułem konkursu.
  § 3. TEMAT KONKURSU
 5. Tematem Konkursu jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
 6. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zdjęcia ilustrującego tytuł konkursu „Moja rodzina świetnie się spisuje”.
  § 4. ADRESACI KONKURSU
 7. Uczestnikami Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), mogą być osoby, które ukończyły 18 lat lub osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych, będące mieszkańcami województwa łódzkiego, spełniającymi następujące warunki:
  • dobrowolnie przystępują do Konkursu,
  • akceptują treści niniejszego Regulaminu Konkursu fotograficznego „Moja rodzina świetnie się spisuje” (dalej „Regulamin”),
  • akceptują treści dotyczące procedury odbioru nagród,
  • zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  2
 8. Uczestnik w ramach Konkursu może działać wyłącznie osobiście, przy zachowaniu zasad opisanych w Regulaminie.
 9. Uczestnik (w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic/opiekun prawny) udziela zgody na wykorzystywanie zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora.
 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszelkie zasady w nim opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz publikowania jego wyników na stronie internetowej Organizatora, w serwisie Twitter, w związku z popularyzacją statystyki publicznej i jej roli w życiu społeczeństwa.
 11. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika oświadcza, że posiada zgody na upublicznienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu, niebędących uczestnikami konkursu.
 12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykorzystania nadesłanych zdjęć oraz ich publikacji na stronie internetowej, na profilach w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach Organizatora i Patrona. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, nastąpi na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw autorskich, w szczególności:
  6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć lub ich elementów – bezpośrednie lub pośrednie, w części lub w całości, wytwarzanie i reprodukowanie zdjęć, w każdej technice, a w szczególności: zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub w całości na wszelkich nośnikach danych, w postaci egzemplarzy wykorzystywanych do zapoznania się ze zdjęciem w sposób bezpośredni lub pośredni;
  6.2. w zakresie rozpowszechniania zdjęć lub ich elementów w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania zdjęć lub ich elementów, wystawienie lub takie publiczne udostępnienie zdjęć, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową) postacią, wykorzystanie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu;
  6.3. w zakresie przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w zdjęciach, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  6.4. w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, zdjęcia, jego elementu lub kopii.
 13. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 14. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin (za których uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).
  § 5. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONKURSU
 15. Konkurs trwa od 01.07.2021 do 31.08.2021 r.
 16. Zdjęcie konkursowe wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres e-mail: konkursy_LDZ@stat.gov.pl. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny NSP 2021, imię i nazwisko autora. Zdjęcie przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będzie brane pod uwagę.
 17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 września 2021 r. na łamach łódzkiego wydania Gazety Wyborczej oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.
 18. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni dodatkowo poprzez e-mail podany z zgłoszeniu.
  § 6. OCENA PRAC
 19. Zdjęcie nadesłane na Konkurs musi być zdjęciem wykonanym samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowanym i nieprzedstawianym na innych konkursach. Nadesłanie zdjęcia na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i akceptację niniejszego Regulaminu.
 20. Uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
 21. Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.
 22. Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe. Nadsyłane pliki nie mogą być większe niż 10 Mb.
  3
 23. Organizator ma prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.
 25. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że jest jego autorem i nie narusza praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszenia w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich.
  § 7. POWOŁANIE I TRYB PRACY JURY KONKURSU
 26. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu, przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”, powołane w tym celu przez Organizatora.
 27. Ocena zgłoszonych prac, zostanie dokonana przez Jury w oparciu o ich jakość, trafności doboru tematu, oryginalność i wyjątkowość.
 28. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna, prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu.
 29. Jury sporządza ze swej działalności protokół.
 30. Członkowie Jury nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Jury.
  § 8. NAGRODY
 31. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 32. Organizator wyłoni trzech laureatów konkursu, którzy otrzymają zestaw nagród w którego skład wchodzą: dysk przenośny 1TB, Głośnik JBL, Mysz bezprzewodowa (Bluetooth).
 33. Dodatkowo każdy Laureat otrzyma zestaw gadżetów promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
 34. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu.
 35. Nagrody zostaną wysłane Laureatom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic województwa łódzkiego w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 36. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 37. Uczestnicy, którym zostały przyznane Nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej im nagrody na osoby trzecie.
 38. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub nieodebrania przesyłki pocztowej. W takim przypadku nagroda przepada.
  § 9. DANE OSOBOWE
 40. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, adres email: sekretariatusldz@stat.gov.pl, tel. 42 683 91 00.
 41. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
  2.1. za pośrednictwem adresu email: IOD_USLDZ@stat.gov.pl,
  2.2. pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.
 42. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  4
  osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), tj. na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika konkursu.
 43. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedyne w związku z ich udziałem w konkursie, w tym wydaniem nagrody oraz weryfikowania prawdziwości danych Uczestnika na podstawie zgody Uczestnika. Fakt udziału w Konkursie, jest jednoznaczny z wyrażeniem takiej zgody.
 44. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, tj. jego organizacji, a także wydania nagród Zwycięzcom oraz czynności związanych z zakończeniem konkursu.
 45. Podanie danych osobowych jest warunkiem odbioru nagrody w Konkursie i jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości obioru nagrody.
 46. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom konkursu przysługują prawa, o których mowa w art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
  a) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
  f) prawo do sprzeciwu.
 47. Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 48. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 49. Organizator nie podejmuje wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 50. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 51. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 52. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora, termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.
 53. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 54. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 55. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie https://lodz.stat.gov.pl. Zmiany nie będą naruszały praw uczestników powstałych przed zmianą.
 56. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie Organizatora: https://lodz.stat.gov.pl.
 57. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  5
  Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 „Moja rodzina świetnie się spisuje”
  Imię i nazwisko autora zdjęcia
  Dane kontaktowe:
  e-mail oraz nr tel.
  Adres zamieszkania:
  Tytuł zdjęcia
  Krótki opis – co przedstawia, miejsce wykonania
  (miejscowość/okolica)
  Oświadczenia i zgody Uczestnika/Opiekuna prawnego uczestnika
  □ Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszelkie jego zapisy.
  □ Oświadczam, że załączona praca konkursowa została stworzona samodzielnie przez Uczestnika na potrzeby konkursu, nie była nigdzie wcześniej publikowana ani przedstawiana w innych konkursach oraz nie narusza jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich, ponoszę wszelką odpowiedzialność za poniesioną szkodę z tego tytułu.
  □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz publikowania jego wyników na stronie internetowej Organizatora, w jego Mediach Społecznościowych, oraz innych lokalizacjach w związku z popularyzacją statystyki publicznej i jej roli w życiu społeczeństwa.
  □ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora.
  □ Oświadczam, że posiadam zgody na upublicznienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu, niebędących uczestnikami konkursu.
  □ Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
  □ Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych i przyjmuję do wiadomości wszystkie postanowienia w niej zawarte. Jestem świadomy przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą.
  ………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….
  (data)
  (czytelny podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Back to top