– PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Gmina Strzelce wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach podpisała z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2022 w ramach Programu wsparciem zostanie objętych 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie Gminy Strzelce.

Cel:
Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Kto może zostać asystentem?
• Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
• Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
• Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczeni, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Kto nie może zostać asystentem?
• Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
• Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);
• Opiekunowie prawni,
• Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
• Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
• Załatwianiu spraw urzędowych;
• Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Kiedy asystent może świadczyć usługi?
• 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
• Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Ważne:
• W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
• Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.
• Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Czas trwania programu
• od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Back to top