– XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach.

W dniu 6 listopada 2021 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach, który podsumował pracę Oddziału Gminnego za lata 2016 – 2021, przyjął program działania na lata 2021 – 2026 i wybrał nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach.
W Zjeździe uczestniczyli delegaci wszystkich OSP z gminy Strzelce przy frekwencji 95,45 %.
Swoją obecnością Zjazd zaszczycili zaproszeni goście, w tym:
– weterani ochotniczego ruchu strażackiego:

 • Jan Wójcikowski – Honorowy Komendant Gminny Związku OSP RP w Strzelcach
 • Władysław Żandarowski – Honorowy Prezes OSP w Muchnicach Nowych
 • Wiesław Krzywicki – Honorowy Prezes OSP w Długołęce
  – Teresa Sobczyk – Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce
  – Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce
  – Radni Rady Gminy Strzelce – strażacy
  – Wioleta Maćczak – pracownik Urzędu Gminy d/s p.-poż.
  – Katarzyna Zgierska – insp. ds. księgowości budżetowej
  – Magdalena Mogielska – p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach
  – Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach
  Na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP, Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego.
  Zjazd zatwierdził skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach wybrany przez Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze członków poszczególnych OSP z terenu gminy oraz dodatkowo wybrał w skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach Tomasza Grabowskiego – Wójta Gminy Strzelce i Marka Syskę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.
  Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach przedstawia się następująco:
  – Prezes Zarządu – Tomasz Grabowski
  – Wiceprezes Zarządu – Jerzy Olejnik
  – Komendant Gminny Związku OSP RP i Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Pasiewicz
  – Sekretarz – Marek Syska
  – Skarbnik – Sławomir Krzywicki
  – Członkowie Zarządu – Marian Adamusiak, Łukasz Ciesielski, Wojciech Mikołajczyk, Paweł Murawski, Damian Pakulski, Andrzej Pilarski, Krzysztof Stasiak i Krzysztof Szczygielski.
  Wybrany Prezes Zarządu, Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski, jest osobą kompetentną w zakresie działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
  Zjazd wybrał Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie.
  Komisję Rewizyjną Zjazd wybrał w składzie:
  – Przewodniczący – Bogusław Rolewski
  – Wiceprzewodniczący – Sławomir Lenartowski
  – Sekretarz – Radosław Oleczek
  Delegatami na V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali wybrani: Marian Adamusiak, Łukasz Ciesielski, Jerzy Olejnik, Damian Pakulski, Grzegorz Pasiewicz i Krzysztof Stasiak.
  Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano Jerzego Olejnika i Grzegorza Pasiewicza.
  W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach, Komisja Uchwał i Wniosków wystąpiła do Zjazdu z projektem uchwały o nadanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach Druhowi Marianowi Adamusiakowi.
  Druh Marian Adamusiak od 1969 roku jest nieprzerwanie członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Muchnicach Nowych, gmina Strzelce.
  V Zjazd Gminny Związku OSP RP w Strzelcach w dniu 21 marca 1987 roku wybrał go na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach, którą pełnił do 6 listopada 2021 roku.
  W latach 1999 -2012 był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie. Od 2012 roku jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie.
  W 2017 roku reprezentował Oddział Powiatowy ZOSP RP w Kutnie na IV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa łódzkiego.
  W swojej macierzystej OSP pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  W trakcie dotychczasowej działalności społecznej w ruchu strażackim, z wielkim osobistym zaangażowaniem, z powodzeniem inicjował oraz współorganizował wiele różnych przedsięwzięć programowo-organizacyjnych braci strażackiej gminy Strzelce.
  Za całokształt swojej dotychczasowej bardzo aktywnej działalności społecznej na rzecz rozwoju Związku OSP RP i ochrony przeciwpożarowej, XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach nadał Druhowi Marianowi Adamusiakowi tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach.
  Akt nadania tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach odczytał i wręczył Przewodniczący XII Zjazdu Oddziału Gminnego Druh Sławomir Krzywicki.
  Po wręczeniu aktu nadania, do Druha Mariana Adamusiaka zostały skierowane podziękowania, gratulacje i życzenia od strażaków z gminy Strzelce i zaproszonych gości, którzy przekazali Honorowemu Prezesowi w drodze uznania piękne kwiaty i drobne upominki.
  Uroczystość uatrakcyjniła część artystyczna, w której wystąpiły zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, działające pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.
  XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach zakończył wspólny obiad.
Back to top