Gmina Strzelce

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczącego organizacji i prowadzenia kolonii lub obozu w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) informuję, że na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta.

Oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne.

Jako organizatora wypoczynku dla około 18 dzieci  w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki wybrano :

  1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie – kwota dotacji 833,33 zł x 1 osoba.

 

 

Strzelce, dn. 31 maja 2019 r.

Wójt Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

Back to top