– Opłaty

Drodzy mieszkańcy Gminy Strzelce
Uprzejmie informujemy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń i luty 2020 roku nie uległa zmianie i wynosi tj.:
– 15,20 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;
-30,40 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Dnia 7 stycznia 2020 roku na posiedzeniu sesji Rady Gminy Strzelce podjęto uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Ustalono miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości tj.:
– 27,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;
-54,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.
 
/-/ Wójt Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski
 
 
TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są uiszczać miesięcznie z dołu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką lub w sposób bezgotówkowy w kasie Urzędu Gminy Strzelce, bądź przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Oddział  Strzelce

Nr konta: 28 9022 0007 2600 1007 2000 0160

 z dopiskiem: „Gospodarka odpadami”

Załącznik do treści:
Uchwała Nr XIV/79/19 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7044)
Strzelce, dnia 02.01.2020 r.
 
 
Sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W roku 2019  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:
– do dnia 31 marca ( za miesiące: styczeń, luty, marzec ),
– do dnia 30 czerwca ( za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec ),
– do dnia 30 września ( za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),
– do dnia 31 grudnia ( za miesiące: październik, listopad, grudzień ).
Pamiętajmy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn opłaty miesięcznej wyliczonej na deklaracji x 3 miesiące.
 
Opłaty te uiszczamy kwartalnie bez wezwania w następujący sposób:
– w kasie Urzędu Gminy Strzelce (w godzinach od 7.00 do 14.00). Do kasy udajemy się z gotowym dowodem wpłaty, na którym widnieje m.in.  wysokość opłaty, nazwisko i imię osoby składającej deklarację, dowód  ten otrzymamy w pokoju nr 7 (parter, na prawo od kasy), lub przelewem na rachunek bankowy urzędu:
Bank Spółdzielczy w Żychlinie
Oddział w Strzelcach
ul. Leśna 3
99-307 Strzelce
44 9035 0007 0000 1007 2000 0010
Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat.
 
Odpady komunalne (zmieszane) można wystawiać w pojemniku (własnym  bądź dzierżawionym) lub w czarnych workach (zakup we własnym zakresie).
 
Dotyczy:
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i sposobie  uiszczania opłaty w zmienionej wysokości przez właściciela nieruchomości

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) Wójt Gminy Strzelce informuje właścicieli nieruchomości o następujących zmianach:
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm. ) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
( art. 6m ust. 2  u. c. p. g.) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2. ( art. 6m ust. 4 u. c. p. g. )
Przepisu z art. 6m ust. 4 u. c. p. g.  nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:
1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia ( art. 6m ust. 5 u. c. p. g. )
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania
– począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana ( art. 6i ust. 2 u. c. p. g. )
Zgodnie z art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm. ): Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – podlega karze grzywny ”.”
Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1-2c, toczy się według przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 
/-/ Wójt Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski
 
 
 

Back to top