– Zapytanie ofertowe

 

 

GOPS 81270.2018                                                                                      Strzelce, dn.  30 listopada 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1

I. Zamawiający

Gmina Strzelce

Ul. Leśna  1

99-307 Strzelce

NIP 775-24-06-139

 

II. Opis Przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowożenie gorących posiłków dla uczniów Przedszkola Gminnego w Strzelcach ok. 5 posiłków dziennie, Szkoły Podstawowej w Strzelcach ok. 20 posiłków dziennie. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość posiłków w okresie obowiązywania umowy ma charakter orientacyjny i nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu posiłków w podanej ilości. Ilość posiłków uzależniona jest od ilości uczniów korzystających z posiłków.
 2. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem przerw w nauce (ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne, inne wskazane przez Zamawiającego lub dyrekcję placówek oświatowych).
 3. Gorący posiłek to jest jedno danie:

– drugie danie – 200 g ziemniaki (lub zamiennik typu makaron, ryż, kasza) 150 g mięsa lub ryby, jarzyny gotowane, surówka,

– drugie danie –łazanki, pierogi, kopytka, kluski, naleśniki odpowiednio  z serem lub gulaszem mięsnym o masie 350 g,

– zupa z wkładką mięsną.

 1. Posiłki muszą spełniać następujące warunki:

– jeden raz w tygodniu obiady z rybą,

– jeden raz w tygodniu obiad bezmięsny,

– jeden raz w tygodniu zupa z wkładką,

– dwa razy w tygodniu obiady mięsne,

– powinny być urozmaicone i o wysokiej jakości odżywczej,

– powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone  z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.

Posiłki powinny mieć zachowane normy kalorii, składniki pokarmowe, wartości odżywcze, mineralno-witaminowe, które obowiązują przy żywieniu dzieci i młodzieży.

 1. Posiłki winny być przygotowane we własnej placówce. Produkcja, przechowanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw i dowożone będą do wskazanych placówek oświatowych w dni nauki szkolnej, w określonych godzinach, w jednorazowych pojemnikach.
 2. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Wykonawca zadba o czystość pojemników, w których odbywać się będzie transport posiłków. Oferowana przez Wykonawcę cena ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów, w tym również transport w okresie wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest transportować i wydawać posiłki w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi właściwymi ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Ciepłe posiłki mają być przewożone w pojemnikach gastronomicznych oraz posiłki powinny być pakowane dla każdego dziecka osobno + sztućce i muszą posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny lub Zakładu Badania Żywności i Przedmiotu Użytku lub innego podmiotu uprawnionego. Posiłki mają być wydawane w pojemnikach posiadających atest i certyfikat zezwalający na kontakt pojemników z żywnością.
 3. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres jednego miesiąca do przodu i dostarczany Dyrektorom placówek i Kierownikowi GOPS w Strzelcach. Zużyte naczynia jednorazowe po posiłku będą każdego dnia zabierane przez Wykonawcę w dostarczonych przez siebie workach na odpady.
 4. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami placówek oświatowych i Kierownikiem GOPS w Strzelcach.
 5. Warunki udziału w postępowaniu wraz z ich opisem oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 1. Jest zobowiązany posiadać doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 1 usługi, której zakres obejmował przygotowanie, dowożenie i wydawanie posiłków dla co najmniej 50 osób w okresie 2016-2018 r.

Uwaga :

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca ma przedstawić wykaz zrealizowanej co najmniej 1 usługi wyżej opisane wraz z podaniem:

a/ wartości,

b/ przedmiotu zamówienia,

c/ dat wykonania (od-do),

d/ podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

 1. Wykonawca musi przedstawić aktualną decyzję Państwowego Inspektoratu Sanitarnego o dopuszczeniu zakładu do prowadzenia działalności w zakresie: produkcji i sprzedaży zestawów obiadowych, dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).
 2. Wykonawca będzie dysponował środkami transportu do przewozu żywności .
 3. Wykonawca będzie dysponował minimum 3 osobami zatrudnionymi przy przygotowaniu i transporcie posiłków ( w tym dietetyk posiadający właściwe uprawnienia).

Uwaga: Wykonawca ma przedstawić wykaz środków transportu do przewozu żywności, którymi będzie  dysponował w okresie realizacji zamówienia oraz wykaz osób.

 1. Termin wykonania zamówienia 2019 rok.
 2. Termin składania ofert do 28.12.2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Strzelce, ul.  Leśna 1, 99-307 Strzelce.
 3. Dodatkowych informacji udziela Beata Bąk pod numerem telefonu (24) 356 66 13.

 

                                                                                               Wójt Gminy Strzelce

                                                                                                 Tomasz Grabowski

Back to top