– Kolonie dla dzieci rolników w 2023 roku

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie pośredniczy w naborze uczestników kolonii.

Miejsce kolonii: BIAŁY DUNAJEC

Termin: 27.07.2023 – 04.08.2023 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1500,00,-zł., z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1000,-zł.

Różnica tj. kwota w wysokości 500 zł. pokrywają rodzice/ opiekunowie dzieci.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku od 7 do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2007 roku, których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach tel. (24) 356 66 13.

Materiały do pobrania:

2. Informacje dla Rodziców KRUS LATO 2023

3. Karta_kwalifikacyjna_S_KRUS_2023_LATO

Back to top