Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Ogłoszenie o naborze do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach informuje o trwającym naborze chętnych osób niepełnosprawnych
do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Gmina Strzelce aplikuje o środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Jesteś osobą posiadającą ww. orzeczenie weź udział w projekcie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” !!!
Przewidywana liczba uczestników Programu to 20 osób – liczba miejsc ograniczona.
USŁUGI ASYSTENTA
W SZCZEGÓLNOŚCI MOGĄ POLEGAĆ NA POMOCY ASYSTENTA W
:
1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA stanowiącej załącznik nr 8 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Gminie Strzelce, oraz Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Gminie Strzelce – karta oraz oświadczenie do pobrania w siedzibie Ośrodka.

Karty należy złożyć w następujący sposób:
• dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach,
ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce
• wysłać pocztą tradycyjną
Informacje dodatkowe :
 Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 dorosłego uczestnika Projektu wynosi nie więcej niż 60 godziny miesięcznie w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub 30 godzin w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i preferencji uczestnika Projektu lub opiekuna prawnego,
 Uczestnik Projektu za usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.
 Uczestnik Projektu lub jego opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyła usługi asystenta.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach.

Karta zgłoszenia do programu do pobrania:

Załącznik nr 8 do Programu

*Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Back to top