– Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Wójt Gminy Strzelce ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2023

ADRESACI KONKURSU
Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), zwane dalej organizacjami.

więcej informacji:

zarzadzenie_nr_ 72.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publi

 

Back to top