– Projekt „Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach


 
 
 
Projekt
„Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach
Celem projektu „Nie tylko dla orłów” – kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach Nr RPLD-11.01.02-IZ.00-10-001/18 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji w SP w Strzelcach do końca czerwca 2020r. poprzez wdrożenie 1 kompleksowego programu edukacyjno-rozwojowego (stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane problemy/potrzeby szkoły).
 
 Planowane efekty projektu:

 • nabycie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez co najmniej 96 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze i rozwijające m.in.: z matematyki i przedmiotów przyrodniczych i języków obcych, warsztaty przedsiębiorczości) oraz wykorzystujące eksperymenty lub sprzęt TIK;
 • nadanie/wzmocnienie kompetencji kadr szkoły – min. 23 nauczycieli (w tym co najmniej 18 kobiet) poprzez szkolenia/kursy korespondujące z potrzebami uczniów w zakresie nowoczesnej edukacji, m.in.: kształtowania kompetencji kluczowych, przedsiębiorczości, TIK;
 • podniesienie efektów rewalidacyjnych poprzez wsparcie indywidualizacji uczniów SPEDU (15 os.), dzięki zastosowaniu terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doposażeniu szkoły w narzędzia i pomoce specjalistyczne oraz wsparcie kompetencji nauczycieli (4os.) w zakresie indywidualizacji;
 • doposażenie szkoły w sprzęt TIK i sprzęt do wdrażania metody eksperymentu.

 
Wartość projektu: 600 127,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 510 108, 58 zł
 

 

Pragniemy Państwa poinformować że Gmina Strzelce otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” o numerze: POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Łączna kwota dofinansowania to 84 000,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy poprzez realizację szkoleń tematycznych z różnych przydatnych dziedzin naszego życia. Poniżej prezentujemy siedem bloków szkoleniowych wybranych do realizacji w bieżącym cyklu szkoleń:

 1. Moje finanse i transakcje w sieci,
 2. Rodzic w Internecie,
 3. Rolnik w sieci,
 4. Mój biznes w sieci,
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog),
 6. Działam w sieciach społecznościowych,
 7. Kultura w sieci.
Back to top