Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

15.04.2024 r. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce w roku 2024.”

18.07.2023 r. „ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce w 2023 roku” współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 2023 rok.

 

Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Zakup altany i ławek”

Dofinansowanie: 11 500,00 zł

Całkowita wartość projektu: 12  000,00 zł

W dniu 15 lipca 2022  r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr  214/RR/22
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą ,,Zakup altany i ławek’’ zgłoszonego przez Sołectwo Klonowiec Stary, realizowanego
w miejscowości Klonowiec Stary na terenie remizy strażackiej.

W ramach projektu zostanie zakupiona altana oraz ławki. Realizacja projektu wpłynie
na integrację społeczności lokalnej.

Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Renowacja kapliczki i krzyża w Sołectwie Kozia Góra”

Dofinansowanie: 11 500,00 zł

Całkowita wartość projektu: 12  000,00 zł

W dniu 15 lipca 2022  r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr  215/RR/22 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą ,,Renowacja kapliczki i krzyża w Sołectwie Kozia Góra” zgłoszonego przez Sołectwo Kozia Góra, realizowanego w miejscowości Kozia Góra.

W ramach projektu zostanie wykonana renowacja kapliczki oraz krzyża. Realizacja projektu wpłynie na integrację społeczności lokalnej. Mieszkańcy zadeklarowali pomoc przy uporządkowaniu terenu wokół krzyża oraz kapliczki.

 Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej’’

Dofinansowanie: 11 500,00 zł

Całkowita wartość projektu: 12  000,00 zł

W dniu 15 lipca 2022  r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr  216/RR/22 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą ,,Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej’’  zgłoszonego przez Sołectwo Niedrzew Pierwszy, realizowanego w miejscowości Niedrzew Drugi.

W ramach projektu zostanie wykonana elewacja budynku świetlicy wiejskiej
w  miejscowości Niedrzew Drugi. Realizacja projektu wpłynie na integrację społeczności lokalnej. Mieszkańcy zadeklarowali pomoc przy uporządkowaniu terenu wokół świetlicy.

Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Wyposażenie sali znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Strzelcach’’.

Dofinansowanie: 11 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 12  000,00 zł

W dniu 15 lipca 2022  r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr  217/RR/22 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą ,, Wyposażenie sali znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzelcach’’  – projekt  został zgłoszony przez Sołectwo Strzelce.

W ramach wyposażenia sali znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzelcach zostaną zakupione stoły oraz krzesła. Mieszkańcy zadeklarowali pomoc podczas wniesienia krzeseł oraz stołów na salę. Realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie oraz poprawę warunków spotkań, a także na integracje społeczności lokalnej.

20.06.2022 r.

20.06.2022 r.

Tytuł projektu
Projekt „Publiczny Internet w Gminie Strzelce” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Termin realizacji projektu
Od 01.07.2020 r. do dnia 01.07.2022 r.
Postęp rzeczowy
W ramach projektu planowane jest utworzenie 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu, w tym 6 punktów zewnętrznych i 6 punktów wewnętrznych.
Bezpłatny Internet dla mieszkańców będzie działał na następujących obszarach:
Zewnętrzne punkty dostępu będą zlokalizowane:

 1. Urząd Gminy Strzelce;
 2. Żłobek w Strzelcach;
 3. Ośrodek Zdrowia w Strzelcach;
 4. Orlik przy Szkole Podstawowej w Strzelcach;
 5. Świetlica w Wieszczycach;
 6. Parking przy ciągu handlowym w Strzelcach.
  Wewnętrzne punkty dostępu będą zlokalizowane:
 7. Na każdym piętrze budynku Urzędu Gminy Strzelce – 2 szt.;
 8. Szkoła Podstawowa w Strzelcach – 3 szt.;
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach.
  Internet będzie dostępny dla wszystkich osób bez żadnych wykluczeń. Sieć otwarta, SSID: „Publiczny Internet dla każdego”.
  Przepustowość łącza 30Mb/s.

Podjęte działania promocyjne
Informacje na stronie internetowej Gminy, na portalu społecznościowym Facebook;
Plakaty o rozmiarze A3 będą zlokalizowane w pobliżu punktów dostępowych;
W ramach działań promocyjnych będą oznakowane punkty dostępowe WiFi naklejkami zawierającymi flagę Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znak Funduszy Europejskich;
Wszystkie dokumenty oraz działania informacyjne będą podawane do wiadomości publicznej.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH+ 2021

Tytuł projektu: Utworzenie w 2021 r. 20 nowych miejsc opieki w Żłobku „Leśne Skrzaty” w Strzelcach przy ul. Głównej 10

Dofinansowanie: 660 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 825 000,00 zł

W dniu 19 maja 2021 r. Gmina Strzelce podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację projektu dofinansowanego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku w Strzelcach przy ul. Głównej 10 oraz wykonanie i wyposażenie placu zabaw na potrzeby żłobka. 

W przebudowanym budynku powstanie 20  miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.


Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł 1 – Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

Tytuł projektu: Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” w gminie Strzelce

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 250 000,00 zł

Gmina Strzelce podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację projektu dofinansowanego z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł 1 – Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+.

Celem projektu jest utworzenie ośrodka wsparcia Senior+ w formie Klubu Seniora. Ośrodek wsparcia

będzie zlokalizowany pod adresem ul. Główna 10, 99-307 Strzelce.  W ośrodku zostaną utworzone następujące pomieszczenia: pomieszczenie ogólnodostępne, aneks kuchenny, łazienka, korytarz z szatnią oraz pomieszczenie do zajęć ruchowych.


Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Budowa placu zabaw”

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 14 050,00 zł

W dniu 6 lipca 2021 r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr 307/RR/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą Budowa placu zabaw, zgłoszonego przez Sołectwo Dąbkowice, realizowanego w miejscowości Dąbkowice.

Projekt polega na budowie placu zabaw w miejscowości Dąbkowice. Prace takie jak np. wyrównanie terenu, wykoszenie trawy oraz  ewentualna pomoc przy montażu czy urobku masy betonowej  zostaną wykonane w czynie społecznym. Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw jest ogrodzony  i zamknięty.


Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Wyposażenie świetlicy”

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 11 000,00 zł

W dniu 6 lipca 2021 r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr 308/RR/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą Wyposażenie świetlicy, zgłoszonego przez Sołectwo Muchnice Nowe, realizowanego w miejscowości Muchnice Nowe.

Projekt polega na doposażeniu kuchni Świetlicy Strażackiej znajdującej się w centrum Muchnic Nowych poprzez zakup kuchni gastronomicznej oraz lodówki gastronomicznej.


Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Zakup krzeseł i stołów oraz lady chłodniczej i obrusów”

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 10 500,00 zł

W dniu 6 lipca 2021 r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr 308/RR/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą Zakup krzeseł i stołów oraz lady chłodniczej i obrusów, zgłoszonego przez Sołectwo Siemianów, realizowanego w miejscowości Siemianów.

Projekt polega na zakupie krzeseł i stołów oraz lady chłodniczej i obrusów jako dodatkowe wyposażenie remizy strażackiej w miejscowości Siemianów.


OFICJALNE OTWARCIE KLUBU „SENIORA +” W STRZELCACH

Z myślą o osobach w wieku 60+ powstał Klub „Senior+” w Strzelcach, którego  otwarcie miało miejsce 27 stycznia br.

            Klub „Senior+” w Strzelcach powstał w ramach realizowanego zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+ ” w Strzelcach” z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klub „Senior+” w Strzelcach jest zlokalizowany pod adresem ul. Główna 10;
99 -307 Strzelce.

W otwarcia Klubu udział wzięli zaproszeni seniorzy. Otwarcia dokonał: Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski

            Klub powstał w ramach realizowanego projektu z myślą o osobach, które ukończyły sześćdziesiąt lat i chciałyby aktywnie spędzać czas, dowiedzieć się czegoś nowego lub poszerzyć swoje zainteresowania. Jego działanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród seniorów. Celem Klubu „Senior+” w Strzelcach będzie aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. W tym celu działania ukierunkowane będą na  przeprowadzeniu zajęć o charakterze integracyjnym, kulturalno-edukacyjnym, rekreacyjno – sportowym  dostosowanym do możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone
w ramach klubu nastawione będą na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz na umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

            Całkowita wartość projektu po aktualizacji wynosi: 213.129,40 zł
w tym kwota dofinansowania w wysokości 167.350,05 zł, zaś wkład własny Beneficjenta w wysokości 45.779,35 zł. 


Back to top