Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Fundusze zewnętrzne

19.06.2024 r.

„Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce”


GRANTY SOŁECKIE 2024 R. 


15.04.2024 r. „ ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce w roku 2024.”


Granty Sołeckie 2023.


 

18.07.2023 r. „
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce w 2023 roku” współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 2023 rok.


26.10.2022 r. 


20.06.2022 r. 

 

NAZWA ZADANIA:

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Strzelce w 2021 roku”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA:

58 163,04 zł

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA:

Dotacja w wysokości: 51 605,00 zł

OPIS ZAKRESU PROJEKTU:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce w 2021 roku

obejmujących w szczególności: odbiór, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

LINK DO STRONY:

www.wfosigw.lodz.pl (https://www.wfosigw.lodz.pl)

 

Projekt
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce w 2021 roku”

współfinansowany z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi


05.07.2021 r.


2021 rok

 


Po raz drugi, nasza gmina otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkoły podstawowej. Tym razem udało się zakupić 21 laptopów za kwotę 45 tys. złotych w ramach programu „Zdalna szkoła+”.

1 kwietnia br. ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła”. Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umożliwił samorządom aplikowanie o zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w celu prowadzenia zdalnych lekcji. Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z grantu Gmina Strzelce zakupiła 21 laptopów  dla szkoły podstawowej, o czym pisaliśmy w artykule „Komputery dla uczniów”.

Kolejna możliwość, z której skorzystała gmina pojawiła się w połowie maja, kiedy to ruszył kolejny program. Tym razem „Zdalna szkoła+”. Budżet programu to 180 milionów złotych.  Na apel ministerstwa odpowiedzi były błyskawiczne, jednym słowem „akcja-reakcja”. Zgodnie z informacją ministerstwa podaną 16 czerwca br., wnioski złożyło ponad 2000 spośród 2477 gmin, a kwota jaka została wypłacona przekroczyła 40 milionów złotych.

Z informacji przekazanych Ministerstwu przez Kuratoria Oświaty, podczas nauki na odległość, wielu uczniów, nie przystąpiło do tej formy nauczana, w związku z brakiem możliwości technicznych. Akcja ma pomóc najbardziej potrzebującym i zniwelować cyfrowe wykluczenie. W związku z powyższym program skierowano głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Jednostkom samorządu terytorialnego powierzono decyzję o wyborze konkretnych rodzin.

Kwota wsparcia jaką gmina Strzelce otrzymała została ustalona na podstawie oszacowania zapotrzebowania na terenie gminy. Za kwotę 45 000,00 zł udało się zakupić 21 laptopów, które zostaną w najbliższych dniach przekazane szkole podstawowej. Sprzęt zakupiony w ramach programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” wzbogaci zasoby edukacyjne szkoły. Zakupione zostały z myślą o najbardziej potrzebujących uczniach podczas prowadzonej nauki zdalnej. Po powrocie do tradycyjnej edukacji w nowym roku szkolnym sprzęty zasilą bazę edukacyjną szkoły i będą wykorzystywane podczas lekcji. Tym samym jakość wyposażenia i jego dostępność w szkołach ulegnie poprawie. Zgodnie z założeniami projektu mającego na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów zakupiony sprzęt posłuży uczniom i nauczycielom na bardzo długo.

Łącznie Gmina Strzelce, aplikując o środki z dwóch programów, zakupiła 21 laptopów na łączną kwotę 90 000,00 złotych.

Programy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


NAZWA ZADANIA:
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
PLANOWANA WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA:
45 000,00 zł
WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA:
Zadanie dofinansowania jest w ramach:
I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Planowana dotacja w wysokości: 45 000,00 zł
CEL I ZAKRES PROJEKTU:
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla uczniów z Gminy Strzelce.
Gmina Strzelce 2 kwietnia 2020 roku złożyła wniosek w ramach projektu „Zdalna szkoła” na sfinansowanie zakupu laptopów  dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło ww. wniosek. Zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 6  maja 2020 roku  podpisano umowę. W ramach otrzymanego grantu zakupiono 21 laptopów. Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie z tereny gminy Strzelce, nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. 


„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego” – nr projektu RPLD.07.04.03-10-0030/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna, realizowanego przez Gminę Strzelce.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Strzelce


Zadanie pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Strzelce” zostało zrealizowane przez Gminę Strzelce przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Strzelcach.
Wysokość dofinansowania: 79% kosztów kwalifikowanych Projektu.
W ramach zadania została wykonana termomodernizacja budynku poprzez:

  • docieplenie ścian,
  • modernizację stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie stropu,
  • modernizację systemu grzewczego (wymiana instalacji),
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.Dzięki realizacji projektu efektywność energetyczna zostanie osiągnięta na poziomie 61,21%.

Całkowita wartość inwestycji: 1 025 479,69 zł
Koszty kwalifikowane: 619 012,71 zł
Koszty niekwalifikowane: 406 466,98 zł
Dofinansowanie: 489 020,04 zł
Przed remontem:

Po remoncie:

NAZWA ZADANIA:
„Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Strzelce”
PLANOWANA WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA:
6 216 081,26 zł
WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA:
Zadanie dofinansowania jest w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza  –  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Planowana dotacja w wysokości: 4 717 386,37 zł
CEL I ZAKRES PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest polepszenie jakości powietrza w wyniku wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Strzelce.
Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce” obejmuje wymianę źródeł ciepła w 42 lokalizacjach w 16 miejscowościach gminy. W ramach projektu nastąpi wymiana pieców na nowe, przyjazne środowisku źródła energii,  z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zainstalowane zostaną pompy ciepła (42 szt.), panele fotowoltaiczne (42 szt.), a także rekuperacja (24 szt.), umożliwiająca odzysk ciepła, będąca technologią zmniejszającą straty energii. głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Strzelce poprzez emitentów niskiej emisji. głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia niniejszego projektu będzie: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

NAZWA ZADANIA:
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Strzelce w 2019 roku”
WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA:
87. 924,00 zł
WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA:

 Dotacja w wysokości: 79.131,00 zł

OPIS ZAKRESU PROJEKTU:
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  Strzelce w 2019 roku obejmujących w szczególności: odbiór, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
LINK DO STRONY:
www.zainwestujwekologie.plNAZWA  ZADANIA  :  
Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków  w gminie Strzelce  w roku 2019
WARTOŚĆ OGÓLNA  ZADANIA  :
485 379,06,00  zł
WYSOKOŚĆ ORAZ  FORMY DOFINANSOWANIA :
Pożyczka   w wysokości      –   368 922,00  zł

OPIS  ZAKRESU  PROJEKTU :
Wybudowanie   30 przydomowych oczyszczalni ścieków   o przepustowości średnio 1,0 m³/dobę każda .

 

NAZWA  ZADANIA  :  
Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków  w gminie Strzelce  w roku 2017
WARTOŚĆ OGÓLNA  ZADANIA  :
586 710,00  zł
WYSOKOŚĆ ORAZ  FORMY DOFINANSOWANIA :
Pożyczka   w wysokości      –   344 520,00  zł
Umorzenie  w wysokości   –  57 259,20  zł
OPIS  ZAKRESU  PROJEKTU :
Wybudowanie   30 przydomowych oczyszczalni ścieków   o przepustowości średnio 1,0 m³/dobę każda .

LINK  DO  STRONY :
WWW.zainwestujwekologie.pl

 

www.wfosigw.lodz.pl

 
Projekt edukacji ekologicznej „EkoZuchy”

W roku szkolnym 2016/2017 w Gminnym Przedszkolu w Strzelcach był realizowany projekt edukacji ekologicznej „EkoZuchy” autorstwa Iwony Kaczmarskiej i Agnieszki Zieleniewskiej dofinansowany w formie dotacji na kwotę 9 844,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017”.
W ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie „EkoZuchy” odbyły się wycieczki do: ZOO w Borysewie, gospodarstwa sadowniczno-ogrodniczego p. Ciesielskich w Mariance, gabinetu stomatologicznego, Raciborowa – ścieżka edukacyjna, ogrodu botanicznego w Łodzi, Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego p. Rutkowskich w Dąbkowicach. Odbyły się warsztaty z rodzicami pod hasłem „O siebie dbamy i zdrowo się odżywiamy” połączone z pogadanką na temat zdrowego odżywiania. Podczas spotkania dzieci wspólnie z rodzicami wykonały zdrowe kanapki ze świeżymi warzywami. Dn. 03.06.2017r. miał miejsce piknik rodzinny „Mówi zuch -potrzebny ruch!”, podczas którego rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej konkurs mody ekologicznej „Modny EkoZuch” na wykonanie wspołnie z rodzicami ubrania z surowców wtórnych. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami przeprowadzono międzygrupowy konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu „Wiedzę mam o zdrowie dbam”. Wspólnie z przedszkolakami z oddziału przy Szkole Podstawowej zorganizowano bieg przedszkolaków „Sprintem do maratonu” po którym odbył się konkurs na wykonanie plakatów „EkoZuchy na Orliki”. Ponad to w ciągu trwania roku szkolnego zorganizowano :”Dzień bez zabawek”, „Dzień Ziemi – dniem pustych sal” – zajęcia w terenie, sprzątanie świata, „Eksperymentarium” – zabawy badawcze. Zgodnie z tematyką kompleksową realizowano zajęcia dydaktyczne związane z bieżącymi wydarzeniami, zmianami pór roku.

Zadanie pn.: „Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków” zostało dofinansowane w formie umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ogólna wartość zadania: 622 350,00 zł
Wartość umorzenia WFOŚiGW: 60 000,00 zł

Zakres operacji obejmował budowę 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce.

Zadanie pn.: „Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ogólna wartość zadania: 622 350,00 zł
Wartość pożyczki WFOŚiGW: 145 920 ,00 zł
Zakres operacji obejmował budowę 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce.

Zadanie pn.: „Budowa  30 przydomowych oczyszczalni ścieków” zostało dofinansowane w formie umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Ogólna wartość zadania: 622 350,00 zł
Wartość umorzenia WFOŚiGW: 352 080,00 zł
Zakres operacji obejmował budowę 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce.

Back to top