Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– GOPS / Akty prawne

AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.)
 2. Ustawa z 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1952 ze zm.)
 3. Ustawa z 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 489)
 4. Ustawa z 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r., poz. 1851 ze zm. )
 5. Ustawa o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin ,, Za Życiem ‘’ z dnia 4 listopada 2016 r.       ( Dz.U. z 2016r. poz. 1860)
 6. Ustawa z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j Dz.U. z 2017r. poz. 2092)

 
Pozostałe akty prawne

 1. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.11.2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (t.j . Dz.U. z 2017r , poz. 1952 z zm.)
 2. Ustawa z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z zm. )
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r., poz. 755)
 4. Ustawa z 5.12.2014r o Karcie Dużej Rodziny ( t.j Dz.U. z 2017 r poz. 1832 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.07.2018r. . w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1358)
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.07.2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu  ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 489 z zm. )
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.07.2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, w sprawach o przyznanie  świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji , jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz 1466 )
 8. Ustawa z 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2137)
 9. Ustawa z 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 783).
 10. Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 1390)
 11. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo do zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)
 12. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1365.)

 
 
 
 
 
 

Back to top