Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– GOPS / Kryteria korzystania z pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. uchylony
 4. trudności w integracji  osób, które otrzymały status uchodźcy;
 5. trudności w przystosowaniu  do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 6. alkoholizmu  lub narkomanii;
 7. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 8. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 
Prawo do świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej „ kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę       w rodzinie, zwanej dalej „ kryterium dochodowym rodziny;”
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2 – 15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Back to top