Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi na 2020 rok
gk_deklaracja_nr_xv.90.2016_z_dnia_27_kwietnia2016r.
 
Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017.
Harmonogram Gmina Strzelce 2020
Harmonogram Gmina Strzelce 2019 rok
Harmonogram  wywozu odpadów- Gmina Strzelce – 2018 rok
Harmonogram_wywozu_odpadów_-_2017_rok


 
INFORMACJA  O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ STRZELCE POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA  DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZAKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W 2018 ROKU
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. 2018, poz.1454 ze zm. ) Wójt Gminy Strzelce przedstawia osiągnięte przez gminę w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania :

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (wyliczono zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
  w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
  i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) wyniósł 37,27 %.

 

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyliczono zgodnie
  z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.
  w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) wyniósł 4,45 %.

 

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
  i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (wyliczono zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
  w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
  i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2016 r. poz. 2167 )  wyniósł 100 %

 
Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.
 
Informacja o osiągniętych przez Gminę Strzelce poziomach recyklingu.
Informacja  o osiągniętych przez Gminę Strzelce poziomach recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. 2016, poz.250 ) Urząd Gminy Strzelce na podstawie danych za 2016 rok uzyskanych od przedsiębiorców  odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych informuje, że:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ( wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia tych odpadów ) wyniósł 28,44 %

 

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ( wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych )  wyniósł 23,71 %

 

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
  z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych )  wyniósł 100 %

Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.
 
INFORMACJA  O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ STRZELCE POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA  DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZAKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W 2017 ROKU
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. 2017, poz.1289 ze zm. ) Urząd Gminy Strzelce na podstawie danych
za 2017 rok uzyskanych od przedsiębiorców  odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych informuje, że:
 

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
  z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) wyniósł 25,03 %.

 

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyliczono zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
  U. z 2017 r. poz. 2412) wyniósł 8,63 %.

 

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
  z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych )  wyniósł 0,00 %

 
Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.


Oznaczenie siedziby i adresu podmiotu oraz miejsca zagospodarowania odpadów zmieszanych.

Urząd Gminy Strzelce informuje, że na terenie Gminy Strzelce podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest:

PREZERO Service Centrum Sp. z o.o.
(dawniej Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.),
ul. Łąkoszyńska 127,99-300 Kutno
Tel.  (24) 254-29-86 (Biuro Obsługi Klienta)
       (24) 254-29-87  (Logistyka)
Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku.

 
 

Back to top