Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– GOK / Historia i działalność

W kształtowaniu życia kulturalnego oraz rozwijania aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze istotną rolę pełnią instytucje i placówki upowszechniania kultury, wspomagane przez społeczny ruch kulturalny.
W celu merytorycznej koordynacji działalności kulturalnej na terenie gminy Strzelce, Uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dniem 1 stycznia 1978 roku powołano Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, jako placówkę integrującą działalność wszystkich jednostek kulturalno-oświatowych na terenie gminy.
Zgodnie z nadanym statutem, Gminnemu Ośrodkowi Kultury podporządkowano: Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filiami oraz kluby „Ruch” (Długołęka, Klonowiec, Niedrzew) i Klub Rolnika w Przyzorzu. Nadzór merytoryczny nad działalnością GOK spoczywał na Wojewódzkim Domu Kultury w Płocku.
Dyrektorem GOK w Strzelcach został Zdzisław Wojtera.
Pierwsze lata funkcjonowania ośrodka to głównie doskonalenie i rozwój istniejących placówek kulturalno-oświatowych na terenie gminy, ich modernizacja, dążenie do należytego wyposażenia oraz organizacja wokół nich ruchu społeczno-kulturalnego.
Podstawowym celem ośrodka było zapewnienie społeczności wiejskiej, szczególnie dzieciom i młodzieży szerokiego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu. W tym okresie nawiązała się współpraca ze szkołami na terenie gminy, która zaowocowała organizacją uroczystości dla społeczeństwa lokalnego.
Ważne miejsce w działalności placówki zajmowała i nadal zajmuje współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach.
W latach 1980-1988 stanowisko dyrektora GOK w Strzelcach zajmowała Pani Henryka Pawlina-Bielecka,która była kontynuatorką inicjatyw rozpoczętych przez swego poprzednika.
Od 1988 roku do chwili obecnej dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Marek Syska.
Nadrzędnym celem ośrodka kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej, na podstawie własnego i społecznie akceptowanego planu.
Do podstawowych zadań placówki należą w szczególności:
– organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
– organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
– współdziałanie z innymi placówkami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
– koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie imprez kulturalnych,
– nadzorowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,
– stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
Pod patronatem ośrodka rozwija się amatorski ruch artystyczny, reprezentowany przez zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, grupy taneczne dzieci młodszych i starszych, grupę wokalną „Fama” oraz formację tańca break-dance „Antygrawitator”.
 

Back to top